Selamat Melayari Blog Saya!

My photo
Seorang insan yang biasa.... namun bercita-cita luar biasa! PENCERAMAH BAHASA PENULIS BUKU RUJUKAN PENULIS KOLUM MAJALAH PENDIDIK PENCERAMAH BENGKEL PENULISAN

16 June 2021

NOTA PDPR 1 (KATA KERJA TAN TRANSITIF)

 NOTA PDPR 1

(1) Ali menjadi guru sandaran.
(2) Pak Samad ada sawah di kampung.
Jika kita baca seimbas lalu, ayat di atas macam ayat aktif transitif. Ayat aktif transitif ialah ayat yang boleh dipasifkan. Sebenarnya tidak. Ayat-ayat di atas mengandungi kata kerja tak transitif, iaitu ayat yang tidak dapat dipasifkan. Hal ini dikatakan demikian kerana "guru sandaran" dalam ayat (1) dan "sawah di kampung" hanyalah kata nama sebagai pelengkap bagi kata kerja tak transitif dalam ayat tersebut.
Kata nama boleh menjadi pelengkap pada kata kerja tak transitif "menjadi" dan "ada". Kata nama juga boleh menjadi pelengkap pada kata kerja tak transitif yang menerima imbuhan ber-...-kan. Oleh sebab itu, kita tidak memerlukan kata sendi nama selepas kata kerja tak transitif berimbuhan ber-...-kan.
(3a) Kami tidur berbantalkan lengan. (gramatis)
(3b) Kami tidur berbantalkan dengan lengan. (tidak gramatis)
Walau bagaimanapun, kata kerja tak transitif berimbuhan ber- boleh menerima kata sendi nama sebagai pelengkap dan diikuti kata nama. Hal ini dikatakaan demikian kerana kata sendi nama boleh diikuti kata nama. Lihat contoh di bawah:
(3c) Kami tidur berbantal dengan lengan. (gramatis)
Banyak lagi contoh lain seperti "bertilamkan", berbatangkan", "berselimutkan" dan sebagainya.
Kesilapan yang dapat dibaiki dalam ayat berkata kerja tak transitif ini pasti dapat membantu murid-murid dalam ujian tatabahasa atau peperiksaan nanti. Hal ini dikatakan demikian kerana soalan-soalan beginilah yang akan diuji dan menjadi kesilapan umum dalam kalangan pengguna bahasa.
UJIAN TATABAHASA BERPANDUKAN NOTA DI ATAS
Arahan: Berikan 2 ayat pembetulan bagi kesalahan kata kerja tak transitif dalam setiap ayat di bawah.
(1) Kami tidur berbantalkan dengan dengan.
(2) Pengemis itu tidur bertilamkan dengan rumput.
(3) Pokok padi Wan Empuk berbatangkan dengan emas.
(4) Pengembara itu tidur berselimutkan dengan embun.
(5) Kami memasuki hutan berpandukan pada peta.
Selamat belajar.

No comments: