Selamat Melayari Blog Saya!

My photo
Seorang insan yang biasa.... namun bercita-cita luar biasa! PENCERAMAH BAHASA PENULIS BUKU RUJUKAN PENULIS KOLUM MAJALAH PENDIDIK PENCERAMAH BENGKEL PENULISAN

18 October 2021

Adakah frasa "harap jangan" betul?

Tutor LYS: Cikgu Tan, ayat “Harap jangan berludah.” salah, kan? Sebabnya ialah ada dua kata perintah hadir berderetan.

Cikgu Tan: Jangan berfikiran begitu. Kaji Tatabahasa Dewan, terutamanya bahagian ayat perintah. Anda akan mendapat jawabannya. Sebelum membelek Tatabahasa Dewan, anda sudah menghukum ayat di atas tu salah. Hal ini perbuatan yang terburu-buru. Setiap konsep ada budi bicara dan toleransi bahasa. Begitulah indahnya bahasa Melayu dan tatabahasanya.
Ayat larangan ialah ayat yang menggunakan kata larangan seperti berikut:
1. Jangan
2. Usah
3. Tak usah
Penggunaan kata larangan lazimnya dapat kita perhatikan sebelum kata kerja dengan tujuan menegah seseorang melakukan sesuatu. Oleh sebab itu, penggunaan kata larangan yang bertindih dengan kata permintaan dianggap lewah. Selain itu, bentuk ayat silaan dan permintaan biasanya tidak membawa pengertian yang negatif. Oleh sebab itu, ketidakgramatisan berlaku dalam perturan harian seperti yang berikut:
1.
Sila jangan merokok. ❌
Jangan merokok. ✔️
Sila merokok. ❌
2.
Tolong jangan buat bising. ❌
Tolong diam.✔️
Jangan buat bising.✔️
Tolong jangan ambil beg saya. ❌
Tolong ambil beg saya. ✔️
Jangan ambil beg saya. ✔️
3.
Minta jangan berludah di sini. ❌
Jangan berludah di sini. ✔️
PERINGATAN!
Ayat larangan dapat juga dilembutkan dengan menggunakan perkataan “harap” pada bahagian depannya.
Contohnya adalah seperti yang berikut:
Harap jangan merokok. ✔️
Harap jangan ambil. ✔️
Harap jangan berludah. ✔️
Cikgu Tan: Faham tak?
Tutor LYS: Faham, terima kasih.
Cikgu Tan: Terima kasih kembali.

Antara "terhibur oleh" dengan "terhibur dengan" dan "terhibur akan", yang manakah gramatis?

 Ada seorang guru bertanya kepada saya. Cikgu Tan, yang manakah frasa yang betul?
(1) terhibur oleh
(2) terhibur dengan
(2) terhibur akan

Pada lazimnya, guru-guru yang bertanya soalan hanya mahu mendapatkan jawaban tetapi tidak mahu mencari sebab jawaban itu betul atau salah. Dengan hanya memberikan jawaban tanpa menerangkan sebabnya, murid tidak akan faham akan sebabnya sampai bila-bila.

Langkah pertama ialah kita harus mengetahui fungsi kata "terhibur". Makna perkataan "terhibur" yang pertama ialah kata kerja tak transitif (KKTT). Sebabnya ialah kata kerja ini boleh hadir sebagai predikat tanpa memerlukan pelengkap. 

Hatinya terhibur. 
Hassan sudah terhibur. 
Saya pasti terhibur.  

Selain mendukung makna kata kerja tak transitif, perkataan "terhibur" tidak dapat membawa makna frasa adjektif perasaan dengan kata penguat ter-. Hal ini dikatakan demikian kerana "hibur" tidak dapat berdiri sendiri tanpa imbuhan "ter-" yang membawa makna "keadaan tersedia", mengikut Tatabahasa Dewan, halaman 175. Oleh sebab itu, perkataan ini hanya tergolong dalam kata kerja tak transitif. 

Apabila tergolong dalam KKTT, terhibur boleh diikuti pelengkap. Antara pelengkap yang boleh hadir selepas KKTT ialah kata nama, kata adjektif, dan kata sendi nama. Oleh sebab itu, "oleh", "dengan" dan "akan" juga merupakan kata sendi nama yang boleh menerima KKTT. 

Walau bagaimanapun, kata sendi nama "akan" digunakan di hadapan kata nama atau frasa nama yang merujuk manusia, dan penggunaannya mesti didahului oleh kata adjektif yang bersifat emotif, mengikut Tatabahasa Dewan, halaman 282. 

Contohnya:
Wanita itu rindu akan anaknya.
Rakyat mesti cinta akan negara.
Ibu bapa sayang akan anak. 
Oleh sebab itu, frasa "terhibur akan" tidak boleh diterima kerana "terhibur" bukan kata adjektif berunsur emotif. 

Di sebaliknya, frasa "terhibur oleh" pula bagaimana? Adakah diterima? Untuk mengetahui jawabannya, kita mestilah mengetahui fungsi kata sendi nama "oleh" pula. Kata sendi nama "oleh" menurut Tatabahasa Dewan, halaman 283 ialah kata sendi nama ini digunakan di hadapan kata nama atau frasa nama untuk membawa maksud yang berikut:
(a) kata sendi nama "oleh" menunjukkan hubungan pembuat dalam ayat pasif yang menggunakan bentuk berikut: di-, ter-, dan kena.

Contohnya:
Kuih itu dibeli olehnya. 
Buku Pelita Bahasa Melayu terkarang oleh Za'ba.
Pencuri itu kena tangkap oleh polis. 

(b) Kata sendi nama "oleh" juga menunjukkan hubungan yang membawa maksud sebab. Oleh hal yang demikian, kata sendi nama "oleh" berpunca daripada "oleh sebab" yang kemudiannya berlaku pengguguran "sebab" secara pilihan, menurut Tatabahasa Dewan, halaman 283.

Contohnya:
Dia mati oleh senjatanya sendiri. (pengguguran "sebab")
Dia mati oleh sebab senjatanya sendiri. (ayat asal)

Pemain itu kalah oleh kekurangan latihan. (pengguguran "sebab")
Pemain itu kalah oleh sebab kekurangan latihan. (ayat asal)

Oleh ketekunannya menelaah, Ali mencapai keputusan yang cemerlang. (pengguguran "sebab")
Oleh sebab ketekunannya menelaah, Ali mencapai keputusan yang cemerlang. (ayat asal)

Jika melihat pada frasa "terhibur oleh" sebenarnya berpunca daripada frasa "terhibur oleh sebab". Maka, frasa ini sebenarnya gramatis kerana boleh menjadi seperti yang berikut:

Ali terhibur oleh persembahan penari. (pengguguran "sebab")
Ali terhibur oleh sebab persembahan penari. (ayat asal)

Dalam hal ini, frasa "terhibur oleh" gramatis sekiranya makna frasa atau ayat tersebut ialah "sebab". 

Bagaimanakah pula dengan "terhibur dengan"?

Jika kita membaca halaman 280, Tatabahasa Dewan, kata sendi "dengan" membawa makna
(a) bersama-sama/berserta
(b) cara sesuatu kerja itu dilakukan
(c) memakai/menggunakan, iaitu sebagai alat
(d) menyatakan keadaan perbandingan yang serupa atau sama.

Adakah fungsi (a) gramatis?
Ali terhibur dengan penonton yang lain. (asal)
Ali terhibur bersama-sama penonton yang lain. (makna)

Adakah fungsi (b) gramatis?
Ali terhibur dengan persembahan itu. (ayat bersusunan biasa). 
Dengan persembahan itu, Ali terhibur. (ayat bersusunan songsang)

Oleh sebab itu, fungsi (a) dan (b) juga sesuai dengan makna yang berbeza iaitu 
(1) Ali terhibur dengan penonton yang lain. 
Makna: Ali terhibur bersama-sama penonton yang lain. 

(2) Ali terhibur dengan persembahan itu. 
Makna: Ali terhibur dengan cara sesuatu persembahan itu dilakukan. 

Kesimpulannya, frasa "terhibur oleh" dan "terhibur dengan" juga gramatis tetapi bergantung pada makna yang cuba disampaikan dalam ayat tersebut. Oleh hal yang demikian, guru yang ingin bertanya tentang sesuatu frasa seelok-elokknya memberikan ayat yang lengkap agar makna ayat tersebut sampai juga kepada orang yang ditanya. 

Buah cempedak di luar pagar, 
     Ambil galah tolong tunjukkan, 
Saya budak baru belajar,
     Kalau salah tolong tunjukkan.

Cikgu Tan CL