Selamat Melayari Blog Saya!

My photo
Seorang insan yang biasa.... namun bercita-cita luar biasa! PENCERAMAH BAHASA PENULIS BUKU RUJUKAN PENULIS KOLUM MAJALAH PENDIDIK PENCERAMAH BENGKEL PENULISAN

18 June 2021

NOTA PDPR 3 - KATA PEMERI

 NOTA PDPR 3

"Ialah" dan "Adalah"

Banyak murid masih melakukan kesilapan ketika menulis kata pemeri "ialah" dan "adalah". Hal ini disebabkann oleh mereka tidak sedar bahawa kedua-dua kata pemeri ini ada rumus dan ketetapannya. Di samping itu, penggunaan "adalah" dan "ialah" dalam media massa dan iklan serta buku-buku di pasaran juga kurang tepat. Oleh sebab itu, kesilapan yang dipandang entang ini sedikit sebanyak boleh menjejaskan kualiti ayat, karangan dan pertuturan murid sekiranya kata pemeri digunakan. Jom kita belajar sama-sama.


Kata pemeri "ialah" menunjukkan persamaan dan hadir di hadapan frasa nama, manakala "adalah" menunjukkan huraian dan hadir di hadapan frasa adjektif dan frasa sendi nama. 


Contoh penggunaan "ialah" 

i. 

Anak ialah anugerah Allah.

ii. 

Sepak takraw ialah sukan yang elok dipertandingkan. 


Contoh penggunaan "adalah" 

i. 

Kursus ini adalah untuk peningkatan kefahaman peserta. 

ii. Harga kotak itu adalah mahal kerana diperbuat daripada bahan berkualiti.


Kesalahan Umum

i. 

Hobi saya ialah menanam pokok bunga. (Salah)

Hobi saya adalah menanam pokok bunga. (Salah)

Hobi saya menanam pokok bunga. (Betul)


ii

Lelaki itu adalah bapa saya. (Salah)

Lelaki itu ialah bapa saya. (Betul)


(untuk keterangan lanjut, sila rujuk buku Tatabahasa Dewan, hal.263)


UJI MINDA

1. Peperiksaan itu __________ SPM. 

2. Wanita yang berbaju kebaya itu __________ ibu Izzat. 

3. Beg yang dibeli oleh ibu itu __________ untuk adik.

4. Surat yang diterima oleh ayah itu __________ daripada pihak kerajaan tempatan.

5. Masalah kewangan __________ kekangan utama program yang tidak dapat dijalankan itu. 

6. Bungkusan itu ____________ dari Kuala Lumpur ke Kuala Namu. 

7. Bersenam __________ aktiviti yang menyihatkan tubuh badan.

8. Pertandingan itu __________ pertandingan melukis gambar pemandangan.

9. Kawasan di tepi pantai itu __________ indah dan mengasyikkan. 

10. Kedudukan raja di negara itu __________ tertinggi.


Sekian, terima kasih.

Selamat menjalankan PdPR.

17 June 2021

NOTA PDPR 2 - FRASA KERJA DENGAN DUA OBJEK

 NOTA PDPR 2

FRASA KERJA DENGAN DUA OBJEK

Frasa kerja yang dibentuk oleh kata kerja transitif sebagai intinya boleh mengandungi dua frasa nama yang menjadi objek kepada kata kerja tersebut. Objek-objek ini mempunyai fungsi yang berbeza dan disebut sebagai objek tepat dan objek sipi. Objek tepat ialah objek yang menjadi penyambut secara langsung kepada kata kerjanya sementara objek sipi ialah objek yang tidak menjadi penyambut secara langsung kepada kata kerjanya. Contohnya,


1. Ridzuan menghadiahkan sebuah buku kepada Azizah.

2. Lelaki itu membeli baju untuk anaknya.


Ayat-ayat di atas boleh diubah menjadi ayat berikut:


1(a). Ridzuan menghadiahi Azizah sebuah buku.

2(a). Lelaki itu membelikan anaknya baju.


Apabila dipasifkan, hanya frasa nama yang menjadi objek tepat akan mengalami penjudulan, iaitu menjadi subjek atau unsur yang diterangkan. Contohnya,


1(c) Azizah dihadiahi sebuah buku oleh Ridzuan.

2(c) Anaknya dibelikan baju oleh wanita itu.


Sebaliknya, ayat-ayat pasif berikut yang menjudulkan objek sipi tidak dianggap gramatis.


1(d) *Sebuah buku dihadiahi oleh Ridzuan.

2(d) *Baju dibelikan anaknya oleh Lelaki itu.


Pembetulannya ialah:

1(e) Sebuah buku dihadiahkan oleh Ridzuan kepada Azizah.

1(e) Baju dibeli oleh lelaki itu kepada anaknya.


Yang berikut ialah contoh-contoh ayat yang mengandungi frasa kerja dengan dua objek.


3. Dia mencarikan isterinya sehelai selendang.

4. Dia mencari sehelai selendang untuk isterinya.

5. Tuhan mengurniai kita rahmat.

6. Tuhan mengurniakan rahmat kepada kita.

7. Baginda menganugerahi negarawan itu bintang kehormatan.

8. Baginda menganugerahkan bintang kehormatan kepada negarawan itu.

9. Ibu memasakkan tetamu makanan.

10. Ibu memasak makanan untuk tetamu.

11. Anak Ali menghidangi kami sedulang kuih.

12. Anak Ali menghidangkan sedulang kuih kepada kami.


Ayat 4,6,8,10, dan 12 hanya mengandungi satu objek. Hal ini dikatakan demikian kerana ayat-ayat tersebut diubah susunannya, iaitu objek tepat asal diletakkan di bahagian belakang ayat dengan didahului oleh kata sendi nama “untuk” atau “kepada” dan menjadikannya frasa sendi nama. 


Ada juga frasa kerja yang seolah-olah mengandungi dua objek seperti yang berikut:

13. Sultan Mahmud menamai tempat itu Melaka. 

14. Emak menjadikan budak itu anak angkatnya.

15. Anak kecil itu menyangka orang itu bapanya.

16. Hasbullah menganggap saya lawannya.

17. Dima menamai kucing itu Si Tompok.


Sebenarnya, ayat-ayat di atas mengandungi satu objek sahaja, iaitu frasa nama yang mengikuti kata kerja secara langsung manakala “Melaka”, “anak angkatnya”, “bapanya”, “lawannya”, dan “Si Tompok” hanya berfungsi sebagai penerang kepada objek yang tidak boleh dijadikan objek tepat kerana ayat-ayat berikut jelas menampakkan kesilapannya:


13. (a) *Sultan Mahmud menamakan Melaka untuk tempat itu.

14. (a) *Emak menjadikan anak angkatnya bagi budak itu.

15. (a) *Anak kecil itu menyangka bapanya untuk orang itu.

16. (a) *Hasbullah menganggap lawannya kepada saya.

17. (a) *Dima menamakan Si Tompok untuk kucing itu.


Untuk menjelaskan dan membaiki kesalahan bahasa dalam ayat-ayat di atas, perkataan “sebagai” boleh diletakkan di hadapan unsur-unsur penerang itu, contohnya:


13. (b) Sultan Mahmud menamakan tempat itu sebagai Melaka.

14. (b) Emak menjadikan budak itu sebagai anak angkatnya.

15. (b) Anak kecil itu menyangka orang itu sebagai bapanya.

16. (b) Hasbullah menganggap saya sebagai lawannya.

17. (b) Dima menamakan kucing itu sebagai Si Tompok.


Sebagai latih tubi, guru-guru bolehlah menjadikan ayat-ayat di bawah ini sebagai latihan kepada anak murid. Selain mempelajari ilmu transformasi ayat aktif kepada ayat pasif, anak-anak murid kita juga dapat mempelajari kepentingan objek tepat yang berkaitan dengan kata kerja dan objek sipi yang diterangkan oleh kata kerja. Penguasaan ilmu frasa kerja dengan dua objek ini penting demi persediaan menghadapi soalan tatabahasa dalam peperiksaan.


18. (a) Ibu memberi Ali nasihat

18. (b) Ibu memberikan nasihat kepada Ali.


19. (a) Hakim menjatuhi penjahat itu hukuman mati.

19. (b) Hakim menjatuhkan hukuman mati kepada penjahat itu.


20. (a) Polis menemui Md Ali di tepi jalan.

20. (b) Polis menemukan dompet di tepi jalan.


21. (a) Ibu mengirimi Ikram sepucuk surat.

21. (b) Ibu mengirimkan sepucuk surat kepada Ikram.


22. (a) Raja itu mengutusi menteri sepucuk surat.

22. (b) Raja itu mengutuskan sepucuk surat kepada menteri.


23. (a) Guru memberitahu Ali hal itu.

23. (b) Guru memberitahukan hal itu kepada Ali.


24. (a) Cikgu Mei Lan mengajar murid-muridnya tatabahasa.

24. (b) Cikgu Mei Lan mengajarkan tatabahasa kepada murid-muridnya.

16 June 2021

NOTA PDPR 1 (KATA KERJA TAN TRANSITIF)

 NOTA PDPR 1

(1) Ali menjadi guru sandaran.
(2) Pak Samad ada sawah di kampung.
Jika kita baca seimbas lalu, ayat di atas macam ayat aktif transitif. Ayat aktif transitif ialah ayat yang boleh dipasifkan. Sebenarnya tidak. Ayat-ayat di atas mengandungi kata kerja tak transitif, iaitu ayat yang tidak dapat dipasifkan. Hal ini dikatakan demikian kerana "guru sandaran" dalam ayat (1) dan "sawah di kampung" hanyalah kata nama sebagai pelengkap bagi kata kerja tak transitif dalam ayat tersebut.
Kata nama boleh menjadi pelengkap pada kata kerja tak transitif "menjadi" dan "ada". Kata nama juga boleh menjadi pelengkap pada kata kerja tak transitif yang menerima imbuhan ber-...-kan. Oleh sebab itu, kita tidak memerlukan kata sendi nama selepas kata kerja tak transitif berimbuhan ber-...-kan.
(3a) Kami tidur berbantalkan lengan. (gramatis)
(3b) Kami tidur berbantalkan dengan lengan. (tidak gramatis)
Walau bagaimanapun, kata kerja tak transitif berimbuhan ber- boleh menerima kata sendi nama sebagai pelengkap dan diikuti kata nama. Hal ini dikatakaan demikian kerana kata sendi nama boleh diikuti kata nama. Lihat contoh di bawah:
(3c) Kami tidur berbantal dengan lengan. (gramatis)
Banyak lagi contoh lain seperti "bertilamkan", berbatangkan", "berselimutkan" dan sebagainya.
Kesilapan yang dapat dibaiki dalam ayat berkata kerja tak transitif ini pasti dapat membantu murid-murid dalam ujian tatabahasa atau peperiksaan nanti. Hal ini dikatakan demikian kerana soalan-soalan beginilah yang akan diuji dan menjadi kesilapan umum dalam kalangan pengguna bahasa.
UJIAN TATABAHASA BERPANDUKAN NOTA DI ATAS
Arahan: Berikan 2 ayat pembetulan bagi kesalahan kata kerja tak transitif dalam setiap ayat di bawah.
(1) Kami tidur berbantalkan dengan dengan.
(2) Pengemis itu tidur bertilamkan dengan rumput.
(3) Pokok padi Wan Empuk berbatangkan dengan emas.
(4) Pengembara itu tidur berselimutkan dengan embun.
(5) Kami memasuki hutan berpandukan pada peta.
Selamat belajar.

22 May 2021

Kata sendi nama "di" atau kata kerja pasif berawalan "di-" yang mengelirukan.

 Kata sendi nama "di" atau kata kerja pasif berawalan "di-" yang mengelirukan.

Banyak pengguna bahasa termasuk ibu bapa, murid-murid, dan masyarakat di Malaysia suka menyalahgunakan penggunaan "di" dalam tulisan mereka.
Contoh:
(a) Disamping itu, masalah sosial juga disebabkan oleh pengaruh rakan sebaya. ❌
(b) Saya meletakkan buku itu diatas meja.❌
(c) Lelaki itu akan di masukkan ke hospital petang ini. ❌
Dalam ayat (a) "di" diikuti kata nama, iaitu "samping". Oleh sebab itu, perkataan "di" yang berfungsi sebagai kata nama yang diterima oleh tempat mesti ditulis jarak. Hal ini dikatakan demikian kerana tempat dan kata sendi nama tidak boleh ditulis rapat seperti kata kerja pasif.
Dalam ayat (b) "di" yang diikuti kata arah "atas" mestilah dijarakkan juga kerana kata sendi "di" dalam ayat itu diikuti oleh kata arah, bukan kata kerja.
Dalam ayat (c) "di" ditulis pisah walaupun diikuti kata kerja. Inilah kesilapan paling umum dalam kalangan pengguna bahasa. Jika "di" diikuti kata kerja, maka perlu ditulis secara rapat kerana perkataan ini ialah kata kerja pasif.
Lihat ayat aktif dan ayat pasif di bawah:
Ali membawa buku ke pejabat. (pasif) ☑️
Buku dibawa oleh Ali ke pejabat. (pasif) ☑️
Oleh sebab itu, pembetulan seperti yang berikut perlu dilakukan.
(a) Di samping itu, masalah sosial juga disebabkan oleh pengaruh rakan sebaya.☑️
(b) Saya meletakkan buku itu di atas meja. ☑️
(c) Lelaki itu akan dimasukkan ke hospital petang ini. ☑️

6 May 2021

KEAJAIBAN KATA NAFI

 Banyak pengguna bahasa yang menyalahgunakan kata nafi kerana terbiasa akan pertuturan harian. Selepas mengetahui jenis-jenis kata nafi dan penggunaannya, janganlah kita menyalahgunakannya lagi.

Penggunaan Kata Nafi "Bukan" dan "Tidak"
(a)Secara umum terdapat dua perkataan kata nafi dalam Bahasa Melayu iaitu "bukan" dan "tidak"
(b) Kata nafi "bukan" digunakan dalam binaan Frasa Nama dan Frasa Sendi Nama.
Ayat Contoh:
1. Bangunan itu bukan pejabat kerajaan. (Frasa nama)
2. Orang tua itu bukan bapa saya. (Frasa nama)
3. Hadiah itu bukan untuk kami. (Frasa sendi nama)
4. Dia bukan orang kampung kami. (Frasa nama)
Kata nafi "tidak" pula digunakan dalam binaan Frasa Kerja dan Frasa Adjektif.
Ayat Contoh:
1. Bapa saya tidak tidur semalaman kerana menunggu kepulangan kakak. (Frasa kerja)
2. Kami tidak menjemputnya hadir dalam majlis itu. (Frasa kerja)
3. Pemergiannya ke kota tidak direstui oleh ibunya yang sudah tua. (Frasa kerja)
4. Dia merasakan bahawa pembahagian harta pusaka bapanya tidak adil. (Frasa adjektif)
Kesalahan umum yang kerap dilakukan dalam binaan kata nafi ialah penggunaannya pada frasa yang tidak tepat. Dengan kata-kata lain disalahgunakan pada frasa yang tidak seharusnya digunakan kata nafi berkenaan.
Kesalahan Contoh;
1. Buku ini tidak untuk pelajar tingkatan tiga. (salah)
1. Buku itu bukan untuk pelajar tingkatan tiga. (betul)
2. Orang tua itu tidak dari kampung kami. (salah)
2. Orang tua itu bukan dari kampung kami. (betul)
3. Wang yang diperolehnya tidak daripada rezeki yang halal. (salah)
3. Wang yang diperolehnya bukan daripada rezeki yang halal. (betul)
4. Dia marah kerana anaknya bukan mendengar nasihat yang diberikannya. (salah)
4. Dia marah kerana anaknya tidak mendengar nasihat yang diberikannya. (betul)
5. Tindakannya bukan wajar semasa menangani masalah itu. (salah)
5. Tindakannya tidak wajar semasa menangani masalah itu. (betul)
Unsur Kekecualian dalam Kata Nafi
Kata nafi "bukan" boleh digunakan pada frasa kerja dan frasa adjektif jika menunjukkan maksud bertentangan, namun harus digunakan bersama kata hubung "tetapi".
Ayat Contoh:
1. Dia bukan hendak belajar tetapi hendak bermain-main sahaja.
2. Mereka bukan hendak memukul kamu tetapi hendak membantu kamu.
3. Kata-katanya bukan membawa kebaikan tetapi hanya membawa keburukan.
4. Dia bukan sombong tetapi pendiam.
Sekian sahaja untuk hari ini.

14 April 2021

KEAJAIBAN KATA BANTU

 KEAJAIBAN KATA BANTU

Kata bantu ialah kata tugas (kelompok kata prafrasa dan kata pascakata) yang sangat menarik. Hal ini dikatakan demikian kerana fungsi-fungsinya boleh menyebabkan sesuatu kelas kata itu dikenal pasti dan dikelirukan. Di sinilah pengganggu/ (distractor) dalam soalan tatabahasa dapat dijanakan.
Dalam halaman 258, Tatabahasa Dewan, kata bantu bertugas untuk membantu frasa kerja, frasa adjektif, dan frasa sendi nama, iaitu dengan menimbulkan makna tambahan dari segi aspek waktu dan ragam. Oleh sebab itu, kata bantu dibahagikan kepada dua kumpulan, iaitu kata bantu aspek (berkenaan masa) dan kata bantu ragam.
(i) Kata bantu dengan kata kerja.
(a) Kanak-kanak itu hendak masuk ke bilik.
(b) Ramai pemuda mahu bekerja sendiri.
(c) Kakak sudah balik dari pejabat.
(ii) Kata bantu dengan kata adjektif.
(a) Awak harus cepat supaya tidak ketinggalan bas.
(b) Kanak-kanak itu sudah sihat.
(c) Wanita itu patut bijak membuat keputusan.
(iii) kata bantu dengan kata sendi nama
(a) Ibu akan ke pejabat esok.
(b) Ayah masih di sekolah kerana bertugas.
(c) Guru itu hendak ke bilik pengetua.
Demikianlah indahnya kata bantu yang mampu memesrakan diri dengan pelbagai frasa. Banyak pengguna bahasa yang keliru apabila kata bantu ditulis dalam ayat yang digubal menjadi soalan sintaksis untuk pengenalpastian subjek dan predikat mahupun pola ayat. Ingat, kata bantu tidak boleh menerima disambut kata nama.

25 March 2021

Kesilapan "makan-makanan" dan "diri-sendiri" dalam kalangan murid.

 (1) Saya makan-makanan yang seimbang.

(2) Kita harus bergantung pada diri-sendiri jika mahu berjaya.
Kebanyakan murid suka menulis "makan-makanan" dan "diri-sendiri" dengan tanda sempang. Mereka menganggap perkataan itu kata ganda. Kesilapan ini harus kita baiki. Istilah "makan" dan "makanan" ada makna yang tersendiri.
Saya makan.
Saya makan apa?
Saya makan makanan yang seimbang.
Makanan yang seimbang ialah objek dalam ayat. Oleh sebab itu, jangan buat kesilapan yang sama dengan menulis tanda sempang di antaranya.
Pembetulan:
(1) Saya makan makanan yang seimbang.
(2) Kita harus bergantung pada diri sendiri jika mahu berjaya.
Jika anda pernah membaca kesilapan yang saya sebutkan di atas dalam ayat yang ditulis oleh anak murid, kongsikan maklumat ini kepada mereka.

4 March 2021

NOTA DAN LATIHAN BULANAN BM TINGKATAN 1-3


Syukur, buku Nota & Latihan Bulan Mac Bahasa Melayu Tingkatan 1,2,3 (Tema 5 dan Tema 6) sudah memasuki pasaran buku di Shoppee. Nota yang lengkap dan latihan yang pelbagai aras semestinya tidak akan mengecewakan anda. Jawaban juga disediakan dalam bentuk kod QR dengan video pengajaran dan penjelasan saya sebagai penulis buku. Setiap bahagian dalam pentaksiran disentuh dan diukir dalam pelbagai cara berpandukan buku teks dan dskp serta trend penggubalan terkini untuk memberikan pengetahuan dan pengalaman baharu kepada anak-anak. Buku ini sesuai untuk semua murid, guru, dan ibu bapa yang mahu mempraktikkan konsep pembelajaran sendiri dan menjalankan pengajaran dan pembelajaran di rumah (PdPR).  


NOTA & LATIHAN DIGUBAL BERDASARKAN TEMA DALAM BUKU TEKS KSSM 

(1) TATABAHASA 

(2) KOMSAS 

(3) PERIBAHASA 

(4) MEMBINA ULASAN 

(5) RINGKASAN 

(6) NOVEL (semua zon) 

(7) KARANGAN PENDEK 

(8) KARANGAN PANJANG 

(9) PEMAHAMAN 

(10) PENANDA WACANA  

KOLEKSI VIDEO PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TEKNIK MENULIS KARAGAN JUGA DISEDIAKAN UNTUK PEMBELI.  

HARGA: RM10.00 SENASKHAH  


PAUTAN PEMBELIAN JANUARI 2021: 


NOTA & LATIHAN BULAN JANUARI 2021 

TINGKATAN 1 (JANUARI) (TEMA 1 & TEMA 2) https://shopee.com.my/product/53741750/7075599161/

TINGKATAN 2 (JANUARI) (TEMA 1 & TEMA 2) https://shopee.com.my/product/53741750/6475599491/

TINGKATAN 3 (JANUARI) (TEMA 1 & TEMA 2) https://shopee.com.my/product/53741750/4975601352/

 

NOTA & LATIHAN BULAN FEBRUARI 2021 

TINGKATAN 1 (FEBRUARI) (TEMA 3 & TEMA 4) https://shopee.com.my/product/53741750/4478129118/

  TINGKATAN 2 (FEBRUARI) (TEMA 3 & TEMA 4) https://shopee.com.my/product/53741750/6078127203/

 TINGKATAN 3 (FEBRUARI) (TEMA 3 & TEMA 4) https://shopee.com.my/product/53741750/9711660342/


NOTA & LATIHAN BULAN MAC 2021 

TINGKATAN 1 (MAC) (TEMA 5 DAN TEMA 6)

https://shopee.com.my/product/53741750/6880321740/

TINGKATAN 2 (MAC) (TEMA 5 DAN TEMA 6) 

https://shopee.com.my/product/53741750/7180326405/

TINGKATAN 3 (MAC) (TEMA 5 DAN TEMA 6) 

https://shopee.com.my/product/53741750/9919301433/

SEBAGAI CONTOH atau SEBAGAI CONTOHNYA atau CONTOHNYA

 SEBAGAI CONTOH atau SEBAGAI CONTOHNYA atau CONTOHNYA


Ibu saya suka memasak pelbagai jenis mi. Sebagai contohnya, beliau suka memasak mi goreng, kuetiau basah, dan mihun siam. Oleh sebab itu, anak-anaknya tembam dan sihat sejahtera. 


Ibu saya suka memasak pelbagai jenis mi. Beliau suka memasak mi goreng, kuetiau basah, dan mihun siam sebagai contohnya. Oleh sebab itu, anak-anaknya tembam dan sihat sejahtera. 


Ibu saya suka memasak pelbagai jenis mi. Beliau suka membaca buku resipi cef yang terkemuka di Malaysia, Chef Wan sebagai contoh. Oleh sebab itu, anak-anaknya tembam dan sihat sejahtera.


Ibu saya suka memasak pelbagai jenis mi. Sebagai contoh, beliau suka membaca buku resipi cef yang terkemuka di Malaysia, Chef Wan. Oleh sebab itu, anak-anaknya tembam dan sihat sejahtera.


Ibu saya suka memasak pelbagai jenis mi. Contohnya ialah mi goreng, kuetiau basah, dan mihun siam. Oleh sebab itu, anak-anaknya tembam dan sihat sejahtera. 


Renung-renungkan.

23 January 2021

BUKU NOTA TIP PEPERIKSAAN BM SPM 2020

BUKU NOTA TIP PEPERIKSAAN BM SPM 2020Buku ini bakal membantu murid membuat persiapan akhir dengan tajuk-tajuk penting dengan inti pati seperti berikut:

10 Tajuk Ramalan (Karangan Bahan Rangsangan)

10 Tajuk Ramalan (Karangan Panjang)

10 set Rumusan & Petikan Umum

10 set Soalan Cerpen & Drama Ramalan

10 set Soalan Prosa Tradisional Ramalan

10 set Soalan Puisi Moden & Tradisional Ramalan

10 set Tatabahasa Ramalan

10 set Soalan Novel & Skema lengkap


Dalam buku ini. jawaban lengkap disediakan sebagai persiapan terakhir calon SPM 2020. 


Harga: RM10 (Siapa cepat dia dapat) 

Sebarkan kepada semua calon SPM 2020!

Pautan Pembelian: https://shopee.com.my/product/53741750/7377671063?smtt=0.53743138-1611316245.9&fbclid=IwAR0qi3fTOerJ2NRxu0YM84r5IgJ9G-EbHaI1THLRuHW0YcPlFN3mlUtGBh4

15 January 2021

NOTA BULANAN JANUARI 2021

Modul nota dan latihan bulanan yang saya tulis saban tahun kembali menghiasi ruang belajar di rumah anda. Nota yang lengkap dan latihan yang pelbagai aras semestinya tidak akan mengecewakan anda. Jawaban juga disediakan dalam bentuk kod QR dengan video pengajaran dan penjelasan saya sebagai penulis buku. Setiap bahagian dalam pentaksiran disentuh dan diukir dalam pelbagai cara berpandukan buku teks dan dskp serta trend penggubalan terkini untuk memberikan pengetahuan dan pengalaman baharu kepada anak-anak. Buku ini sesuai untuk semua murid, guru, dan ibu bapa yang mahu mempraktikkan konsep pembelajaran sendiri dan menjalankan pengajaran dan pembelajaran di rumah (PdPR). Harganya RM10 sahaja senaskhah dan mampu milik serta dapat dimiliki segera melalui shopee dengan pautan di bawah:

9 January 2021

22 December 2020

BIAR CERITA BERBAHASA

Adik saya sudah lama tinggal di Jepun. Oleh sebab itu, dia sudah biasa memakai selipar jepun di dalam rumah. Hal ini dikatakan demikian kerana dia takut akan lipas jerman yang pernah dipijaknya secara tidak sengaja walaupun dia mempunyai teman wanita dari Jerman yang amat mengutamakan kebersihan. Walaupun tinggal di Jepun, dia masih rindu akan nasi goreng kampung dan nasi goreng cina serta kuetiau basah yang dijual di gerai makan di depan rumah kami di Malaysia. Penjajanya berbangsa Melayu tetapi pelanggannya terdiri daripada orang Cina, India, Sikh, dan Kadazan yang hidup harmoni.

Faham tak? Suka dak? Seronok dapat ilmu?

MURID atau PELAJAR?

 MURID atau PELAJAR?

Banyak yang masih keliru dan tidak pasti sama ada kedua-dua kata ini ada beza atau tidak. Tanyalah diri sendiri:
Saya ada anak murid.
Saya ada anak pelajar.
Jika anda guru, anda ada anak murid, maka muridlah mereka. “Anak pelajar” pula merujuk anak yang dipunyai oleh pelajar seseorang guru. Lihat ayat di bawah:
Banyak pelajar saya sudah berkahwin. Ada juga anak pelajar saya yang sudah belajar di prasekolah.
Di sekolah rendah dan di sekolah menengah ada Penolong Kanan Hal Ehwal Murid. Maka, sesuailah digelar murid.
Di institusi pengajian tinggi pula ada Pejabat Hal Ehsan Pelajar. Maka, sesuailah digelar pelajar universiti, bukan murid universiti.
Dalam penulisan, yang belajar juga digelar pelajar. Yang diajar juga digelar pelajar. Yang menjadi anak murid juga digelar murid, dan yang berguru tetap digelar murid. Jangan menghukum murid yang menyalahgunakan istilah “murid” mahupun “pelajar” kerana konsep asasnya sama, iaitu menuntut ilmu.
Belajarlah menjadi murid yang mahir berbahasa agar kita dapat belajar menjadi insan yang terpelajar. Ilmu ada di mana-mana, pengetahuan boleh ditimba pada bila-bila dan belajarlah daripada siapa-siapa agar masa depan terjamin sampai bila-bila dan dapat digunakan di mana-mana apabila kita menghadapi siapa-siapa ataupun apa-apa cabaran sekalipun.

13 December 2020

KERJA, KERJAYA, BEKERJA, DAN BEKERJASAMA

KERJA, KERJAYA, BEKERJA, DAN BEKERJASAMA

Perkataan “berkerja” dan “berkerjasama” serta “perkerjaan” ialah kesilapan paling umum dalam kalangan murid dan pengguna bahasa. Mereka tidak sedar bahawa ejaan betul ialah “bekerja” dan “bekerjasama”. Hal ini berbeza dengan “kerjaya” yang seakan-akan akronim daripada “kerja jaya” sekali gus menerbitkan perkataan “berkerjaya”. 

Pendek kata, “kerjaya” ialah karier manakala “kerja” ialah tugas atau “job” dan “bekerjasama” ialah bekerja sama-sama atau “work together”. Dengan kerjasama paling kolaboratif dengan pihak majikan sewaktu bekerja, pekerja dapat memberikan kerjasama kepada semua pihak dan kerja yang kita lakukan akan dapat membina kerjaya yang baik agar kita dapat bekerjasama dengan siapa-siapa sahaja. Apabila mengerjakan sesuatu, janganlah kita memikirkan balasan tetapi jadilah pengerja yang dapat berjaya dalam pengerjayaan tersebut.

kerja - bekerja - pekerjaan - pekerja - berpekerjaan

kerja sama -  bekerjasama

kerjaya - berkerjaya

kerja - mengerjakan - pengerjayaan - pengerja

JIMAT CERMAT dan JIMAT-JIMAT

Perkataan “jimat” dan “cermat” muncul dalam setiap karangan murid yang bertemakan kewangan dan ekonomi. Walau bagaimanapun, mereka selalunya menulis “berjimat-cermat” dan “jimat-cermat” dan kebanyakan guru juga tidak membetulkan kesilapan ini sewaktu menanda/menyemak karangan/penulisan murid semata-mata kerana ejaan tidak ditolak markah atau guru tersebut juga tidak sedar bahawa ejaan yang tepat ialah “berjimat cermat” atau “jimat cermat”. Silap tidak apa-apa, kita belajar sama-sama. Jangan ambil hati akan teguran ini ya, cikgu. Janganlah kerana bunyi “mat”...”mat”, kita menganggapnya kata ganda pula.

Oleh sebab “jimat” dan “cermat” mempunyai makna yang berbeza tetapi ada kesamaannya dan kedua-dua patah perkataan ini dapat berdiri sendiri, maka kita tidak perlu menulisnya sebagai kata ganda dengan menulis tanda sempang pada frasa itu. Jika benar-benar mahu menggandakannya dan suka akan tanda sempang, tulislah “berjimat-jimat”. 

Ingat:

“jimat” boleh “berjimat-jimat” dan “jimat cermat” serta “berjimat cermat”

“cermat” boleh membentuk frasa “berjimat cermat” 

Kesimpulannya, 

berjimat-cermat❌ 

berjimat cermat ✅

berjimat-jimat✅

Antara HINGAR-BANGAR dengan HINGAR BINGAR

 HINGAR-BANGAR dengan HINGAR BINGAR

Ada murid yang menulis “hingar bingar” dan ada juga yang menulis “hingar-bingar”. Yang manakah tepat? Sebelum mengetahui ejaannya, kenali maksudnya. “Hingar-bangar” pula jarang-jarang digunakan oleh pengguna bahasa kerana dominasi “bingar”. Walau bagaimanapun, “bangar” pula dikhuatiri membawa makna berlainan. Silapnya satu huruf akan menyebabkan maknanya amat berbeza.
“Hingar” dan “bingar” mendukung makna yang sama, iaitu bising. Konsepnya sama seperti cantik molek, tinggi lampai, muda remaja dan banyak lagi. Walau bagaimanapun, “bangar” ada makna yang lain, iaitu “busuk (bau longkang)”. Maka, terbitlah “busuk bangar” yang bermaksud sangat busuk.
Mengapakah “hingar-bangar” memerlukan tanda sempang manakala “hingar bingar” tidak memerlukan tanda sempang? Nak tahu tak?
Dalam konteks ini, tanda sempang diperlukan di antara “hingar” dengan “bangar” supaya makna sebenar “bangar” lebur dengan cara menumpang makna “hingar” sekali gus membawa maksud sangat bising. Peleburan ini hanya dapat dilakukan penggunaan tanda sempang agar pertumpangan makna berlaku untuk membentuk penggandaan berentak.
Oleh sebab itu, perhatikan perbezaan perkataan di bawah:
hingar-bingar ❌ (kesalahan tanda baca)
hingar bingar ✅ (sangar bising)
hingar-bangar ✅ (sangat bising)
busuk bangar ✅ (sangat busuk)
Tanda baca sangat penting kepada sesuatu bahasa. Hal ini dikatakan demikian kerana tanda baca boleh mengubah makna dan bentuk kata tersebut. Janganlah kita mengabaikan tanda baca dan kecaknaan terhadap tanda baca menjadikan kita pengguna bahasa yang bertanggungjawab dan berketerampilan.
Dapat ilmu tak? Seronok tak? Sudi tak kongsikan kepada rakan guru yang lain? Sudi tak sebarkan kepada anak-anak murid anda?
Tepuklah sikit!
Terima kasih.

28 September 2020

MODUL MESRA KSSM BAHASA MELAYU TINGKATAN 4 (100% FORMAT BAHARU BM SPM 2021)

 Terima kasih atas sokongan rakan guru terhadap buku ini. Yang sudah membeli dan mendapat buku itu, anda pasti berpuas hati. Yang belum dapat, jangan bersusah hati. Buku dalam perjalanan ke destinasimu.

Setiap soalan digubal dengan telitinya mengikut DSKP dan Tema dalam Buku Teks Bahasa Melayu Tingkatan 4. Bahagian soalan menepati kehendak dan kriteria dalam pembinaan item. Hampir setiap malam bersengkang mata untuk menyelesaikan penulisannya. Kini, buku sudah ada di pasaran untuk menemui kalian sebagai bingkisan ilmu daripada saya dan Puan
Rohaiza Omar
.
Buku utama di pasaran untuk KSSM & BM SPM 2021.
10 September 2020

BUNTU BANTU MURID LEMAH MENJAWAB IDEA TERSIRAT DALAM RUMUSAN DAN MENULIS IDEA YANG MANTAP DALAM PENULISAN?

Banyak guru yang buntu dalam usaha membantu anak murid yang lemah dalam penulisan idea tersirat walaupun mereka dapat membaca, memahami petikan, dan mampu menulis ayat dengan baik. Dalam soal ini, saya ada 5 idea yang boleh digunakan untuk membantu anak-anak murid kalian.

(1) Majalah dalam Kelas.
Majalah seperti Dewan Masyarakat, Dewan Siswa perlu dijadikan bahan utama kerana artikelnya relevan dengan isu semasa. Gunakanlah artikel yang diterbitkan pada tahun 2017-2019 kerana biasanya artikel 2-3 tahun itu menjadi pilihan utama penggubal soalan. Setelah memilih artikel itu, pastikan artikel itu sesuai dengan tema buku teks juga. Pecahkan murid kepada 5-7 kumpulan mengikut jumlah tugasan yang ingin dicari. Mintalah mereka membaca artikel itu lalu menyenaraikan perkara yang berikut:
(1) Penanda wacana
(2) ungkapan menarik (jika ada)
(3) punca/faktor/sebab
(4) kesan/impak/natijah
(5) langkah/usaha/cara
(6) kebaikan/kepentingan
(7) peranan/tugas/fungsi
Dengan membaca artikel, mencari maklumat, menggariskan maklumat, dan menyalin maklumat penting ini, murid dapat menguasai pelbagai kemahiran. Kemahiran membaca, menulis, dan menganalisis dapat dikuasai oleh murid. Aktiviti ini boleh dijalankan dengan penggunaan artikel 2 halaman atau 1 halaman. Hal ini dikatakan demikian kerana murid pada zaman ini mudah berasa bosan dan ingin berjalan ke hulu dan ke hilir kelas. Selepas mencari maklumat, murid perlu membentangkannya dan sesi soal jawab boleh dijalankan dengan konsep PAK21. Sesi soal jawab ini boleh dipanaskan oleh guru sebagai moderator dengan isu semasa dan perkara yang berlaku di sekeliling mereka.
5 minit kata alu-aluan dan nyatakan objektif
10 minit membaca bahan
10 minit menggaris dan menyenaraikan isi
10 minit membuat pembentangan
10 minit soal jawab
Cara kedua....nantikan catatan seterusnya.
Gunalah jika sesuai, abaikan jika sudah diamalkan.

12 August 2020

MODUL MUDAH MENGARANGPautan untuk pembelian:
20 naskhah
https://shopee.com.my/product/53741750/4447575806/

50 naskhah
https://shopee.com.my/product/53741750/4346426049/

Ikhlas menulis buku membantu murid.

Cikgu Tan CL
0122099440

7 August 2020

7 July 2020

KEINDAHAN DAN KEUNIKAN ANTARA KATA SENDI NAMA "DENGAN" DENGAN KATA HUBUNG PANCANGAN KETERANGAN "DENGAN".

KEINDAHAN DAN KEUNIKAN ANTARA KATA SENDI NAMA "DENGAN" DENGAN KATA HUBUNG PANCANGAN KETERANGAN "DENGAN".
Perkara umum yang perlu diketahui sebagai maklumat asas ialah kata sendi nama "dengan" hendaklah dibezakan dengan kata hubung pancangan keterangan cara, "dengan".
Dalam ayat yang gramatis, kata sendi nama "dengan" menjadi kepala frasa sendi nama, manakala kata hubung pancangan keterangan cara "dengan" menjadi kepala klausa.
Jika anda keliru antara klausa dengan frasa, baca dan perhatikan beberapa ayat contoh di bawah:
1(a) Ibu pergi ke pejabat dengan bas. (dengan berfungsi sebagai frasa sendi nama)
1(b) Ibu pergi ke pejabat dengan menaiki bas (dengan berfungsi sebagai kepala klausa)
2(a) Adik menulis karangan dengan pensel. (dengan berfungsi sebagai frasa sendi nama)
2(b) Adik menulis karangan dengan menggunakan pensel. (dengan berfungsi sebagai kepala klausa)
PERHATIAN!
Kata sendi nama "dengan" perlu diikuti oleh kata nama. Jika perkataan yang mengikutinya bukan kata nama, kata pembenda -nya perlu diletakkan untuk menjadikan kata yang bukan kata nama supaya terbentuk menjadi kata nama.
3(a) Ibu menulis surat dengan cepat. (salah)
3(b) Ibu menulis surat dengan cepatnya. (betul)
Kata sendi nama "dengan" digunakan untuk ayat dengan cara yang berikut:
(a) Kata sendi nama "dengan" digunakan untuk menyatakan makna bersama-sama.
(i) Datuk ke kebun dengan bapa.
(ii) Ibu membeli-belah di pusat beli-belah dengan adik.
(b) Kata sendi nama "dengan" digunakan untuk menunjukkan bandingan setara.
(i) Wajah gadis itu tidak sama dengan wajah ibunya.
(ii) Wajah lelaki itu sama dengan pelakon Korea.
(c) Kata sendi nama "dengan" digunakan untuk menunjukkan keterangan cara.
(i) Kakak berusaha dengan gigihnya.
(ii) Hikmah mengemas rumah dengan bersihnya.
(d) Kata sendi nama "dengan" digunakan untuk menunjukkan penggunaan sesuatu sebagai alat.
(i) Dahlia memotong kek itu dengan sebilah pisau.
(ii) Irfan mengarang cerpen dengan komputer riba lama.
JANGAN LUPA!
Kata sendi nama "dengan" tidak boleh digunakan untuk menggantikan makna dan fungsi kata sendi nama "oleh" dan "akan".
Contoh:
4(a) Siti terpesona dengan keindahan Pulau Langkawi.
4(b) Siti terpesona akan keindahan Pulau Langkawi.
4(c) Siti terpesona oleh keindahan Pulau Langkawi.
4(a) Imran terpikat dengan kecantikan wanita itu.
4(b) Imran terpikat akan kecantikan wanita itu.
4(c) Imran terpikat oleh kecantikan wanita itu.


BETULKAN YANG SALAH, BIASAN YANG BETUL
Kata sendi nama "dengan" digunakan secara berpasangan dengan kata sendi nama "antara" untuk menunjukkan perbandingan. Dalam konteks ini, kata hubung gabungan "dan" tidak boleh menggantikan kata sendi nama dengan.
Antara Ashikin dan Rohaiza, Ashikin lebih tua. 
Antara Ashikin dengan Rohaiza, Ashikin lebih tua. 

27 June 2020

KARANGAN BAHAN RANGSANGAN - FAEDAHNYA JIKA MURID MEMBAWA BEKALAN MAKANAN KE SEKOLAH

         Makanan merupakan keperluan murid-murid untuk membesar dengan sihat. Walau bagaimanapun, murid-murid pada hari ini malas membawa bekalan makanan dari rumah kerana mereka lebih suka akan makanan yang berlemak dan berkalori tinggi. Sebagai contohnya, mereka lebih suka membawa piza dan kerepek kentang berjenama Mister Potato dan Pringles. Selain itu, murid-murid tidak mengetahui hakikat bahawa bekalan makanan yang dibawa dari rumah juga ada faedahnya kerana tak kenal maka tak cinta. Marilah kita mengkaji faedahnya jika murid membawa bekalan makanan dari rumah. 
          Bekalan makanan yang dibawa dari rumah dijamin bersih dan lebih sihat. Hal ini dikatakan demikian kerana ibu bapa kita akan menyediakan makanan yang terbaik untuk anak-anak mereka. Contohnya, ibu bapa akan menyediakan makanan yang seimbang berpandukan piramid makanan seperti sandwic, mihun goreng dan nasi berlauk. Kesannya, murid tidak terdedah kepada kes keracunan makanan dan masalah obesiti. Hal ini merupakan bukti ibu bapa menjaga anak mereka bagai menatang minyak yang penuh. Tegasnya, kebersihan makanan yang dibawa dari rumah menjamin kesihatan murid. 
          Selain itu, isi yang tidak boleh dikesampingkan ialah murid-murid dapat menjimatkan masa mereka beratur di kantin sekolah. Hal ini dikatakan demikian kerana mereka tidak perlu beratur dalam barisan yang amat panjang untuk membeli makanan mereka. Murid-murid terus menikmati bekalan makanan mereka yang dibawa sambil membaca buku mereka. Impaknya, murid-murid mendapat faedah berganda daripada amalan yang sihat ini. Usaha murid menjimatkan masa ini dikatakan sambil menyelam minum air kerana mereka bukan sahaja dapat menambah ilmu pengetahuan mereka, malahan memantapkan pengetahuan yang diajarkan oleh guru-guru mereka. Tuntasnya, murid yang membawa bekalan makanan dapat menjimatkan masa dan memanfaatkan masa dengan perkara yang berfaedah. 
          Ditinjau dari kaca mata yang berbeza pula, perbelanjaan murid dapat dijimatkan dengan membawa bekalan makanan. Hal ini dikatakan demikian lantaran murid-murid tidak perlu membelanjakan wang saku mereka untuk membeli makanan-makanan tambahan. Hal ini dapat menggalakkan murid-murid menabungkan wang ke dalam tabung secara tidak langsung mereka juga dapat mengurangkan beban ibu bapa mereka. Cara ini dapat mendidik murid menghargai titik peluh dan pengorbanan ibu bapa untuk mencari sesuap nasi dan seteguk air. Selain itu, murid-murid juga akan sedar bahawa ibu bapa mereka telah bekerja keras untuk mengisi perut mereka. Deduksinya, bekalan makanan yang dibawa murid dapat menjimatkan perbelanjaan. 
          Sebagai penghias akhir bicara bagi segala isi yang telah saya huraikan di atas, jelaslah bahawa murid digalakkan membawa bekalan makanan kerana membawa banyak faedah. Ibu bapa haruslah menyediakan bekalan makanan yang sihat dan segar secara berterusan dari rumah supaya kebahagiaan dalam keluarga dapat dibina dan hubungan antara murid dan ibu bapa mereka dapat dirapatkan. Walakin begitu, semua usaha yang dilaksanakan oleh ibu bapa hanya akan tinggal angan-angan Mat Jenin seandainya anak-anak sendiri tiada inisiatif untuk menjaga kesihatan diri masing-masing. Para murid mestilah mula membawa bekalan makanan sendiri dari rumah kerana murid-murid dapat mendisiplinkan diri dengan amalan yang bermanfaat ini. Sebagai intiha, saya ingin menegaskan bekalan makanan yang dibawa dari rumah ternyata banyak kebaikannya.