Selamat Melayari Blog Saya!

My photo
Seorang insan yang biasa.... namun bercita-cita luar biasa! PENCERAMAH BAHASA PENULIS BUKU RUJUKAN PENULIS KOLUM MAJALAH PENDIDIK PENCERAMAH BENGKEL PENULISAN

25 November 2021

KENALILAH "DALAM" YANG SUNGGUH DALAM DALAM USAHA MENGGUNAKAN BAHASA MELAYU YANG BETUL DI DALAM BILIK DARJAH


Kata adjektif "dalam" jarang-jarang disalah tulis oleh pengguna bahasa. Hal ini dikatakan demikian kerana ayatnya mudah difahami dan maksudnya pun sampai. Sebagai contohnya, baca ayat-ayat di bawah:
(1) Cintaku padanya dalam seperti laut.
(2) Longkang itu sungguh dalam dan berbahaya.
(3) Parit di kampung itu sama dalam dengan parit di kampung saya.
Kata arah "dalam" dan kata sendi nama "di dalam" pula mudah menyebabkan pengguna bahasa keliru. Pengguna bahasa keliru kerana mereka tidak dapat membezakan kata sendi nama dengan kata arah. Sebagai contohnya, baca ayat-ayat di bawah.
(4) Murid berada di dalam auditorium. (kata arah "dalam")
(5) Doktor sedang menjalankan pembedahan di dalam dewan bedah. (kata arah "dalam")
(6) Guru sedang bermesyuarat di dalam bilik persidangan. (kata arah "dalam")
(7) Kakak saya dalam usaha menyelesaikan tugasnya. (kata sendi nama "dalam")
( 8 ) Wanita itu dalam perjalanan ke lapangan terbang. (kata sendi nama "dalam")
(9) Guru subjek Bahasa Melayu itu berani bercakap dalam mesyuarat. (kata sendi nama "dalam")
Tip untuk membezakan penggunaan "dalam" sebagai kata adjektif.
(1) boleh menerima atau diikuti kata penguat
(2) boleh dibandingkan dengan awalan se- dan menerima "sama" yang diikuti kata sendi nama "dengan"
Tip untuk membezakan penggunaan "dalam" sebagai kata arah yang membentuk frasa sendi.
(1) hadir selepas kata sendi "ke" atau "di" dan diikuti kata nama konkrit.
(2) membawa maksud ruang atau melibatkan maksud ruang dan arah.
Tip untuk membezakan penggunaan "dalam" sebagai kata sendi nama.
(1) boleh diikuti kata nama
(2) tidak boleh diikuti kata kerja
Kesilapan paling umum dalam kalangan pengguna bahasa
(10a) *Kakak berada dalam kereta. (salah)
(10b) Kakak berada di dalam kereta. (betul)
(11a) *Ibu bijak dalam menyelesaikan masalah itu. (salah)
(11b) Ibu bijak dalam usaha menyelesaikan masalah itu. (betul)
(12a) *Kejayaannya di dalam bidang sukan membanggakan keluarga. (salah)
(12b) Kejayaannya dalam bidang sukan membanggakan keluarga. (betul)
(13a) *Kakak sudah masuk dalam bilik doktor. (salah)
(13b) Kakak sudah masuk ke dalam bilik doktor. (betul)
(14a) *Adik di dalam perjalanan ke Johor. (salah)
(14b) Adik dalam perjalanan ke Johor. (betul)
Saya berharap agar pengguna bahasa akan cakna akan perbezaan antara kata sendi nama “dalam”, dengan kata arah “dalam” yang membentuk frasa sendi nama “di dalam” dan kata adjektif “dalam”. Demikianlah uniknya bahasa kebangsaan kita.
Kalimat bertanda intonasi bergaya,
Bahasa bersahaja memikat jiwa.
Unsur bergabung tutur bersambung,
Logik dan gramatis pasti tergabung.
Kemasnya ejaan bernasnya bacaan,
Indahnya tulisan jadi pedoman.
Kalimat bersusun ayat bersantun,
Terukir syair mahupun pantun.
Kalimat bersendi ayat berpaksi.
Kukuh berdiri kata dan diksi.

18 October 2021

Adakah frasa "harap jangan" betul?

Tutor LYS: Cikgu Tan, ayat “Harap jangan berludah.” salah, kan? Sebabnya ialah ada dua kata perintah hadir berderetan.

Cikgu Tan: Jangan berfikiran begitu. Kaji Tatabahasa Dewan, terutamanya bahagian ayat perintah. Anda akan mendapat jawabannya. Sebelum membelek Tatabahasa Dewan, anda sudah menghukum ayat di atas tu salah. Hal ini perbuatan yang terburu-buru. Setiap konsep ada budi bicara dan toleransi bahasa. Begitulah indahnya bahasa Melayu dan tatabahasanya.
Ayat larangan ialah ayat yang menggunakan kata larangan seperti berikut:
1. Jangan
2. Usah
3. Tak usah
Penggunaan kata larangan lazimnya dapat kita perhatikan sebelum kata kerja dengan tujuan menegah seseorang melakukan sesuatu. Oleh sebab itu, penggunaan kata larangan yang bertindih dengan kata permintaan dianggap lewah. Selain itu, bentuk ayat silaan dan permintaan biasanya tidak membawa pengertian yang negatif. Oleh sebab itu, ketidakgramatisan berlaku dalam perturan harian seperti yang berikut:
1.
Sila jangan merokok. ❌
Jangan merokok. ✔️
Sila merokok. ❌
2.
Tolong jangan buat bising. ❌
Tolong diam.✔️
Jangan buat bising.✔️
Tolong jangan ambil beg saya. ❌
Tolong ambil beg saya. ✔️
Jangan ambil beg saya. ✔️
3.
Minta jangan berludah di sini. ❌
Jangan berludah di sini. ✔️
PERINGATAN!
Ayat larangan dapat juga dilembutkan dengan menggunakan perkataan “harap” pada bahagian depannya.
Contohnya adalah seperti yang berikut:
Harap jangan merokok. ✔️
Harap jangan ambil. ✔️
Harap jangan berludah. ✔️
Cikgu Tan: Faham tak?
Tutor LYS: Faham, terima kasih.
Cikgu Tan: Terima kasih kembali.

Antara "terhibur oleh" dengan "terhibur dengan" dan "terhibur akan", yang manakah gramatis?

 Ada seorang guru bertanya kepada saya. Cikgu Tan, yang manakah frasa yang betul?
(1) terhibur oleh
(2) terhibur dengan
(2) terhibur akan

Pada lazimnya, guru-guru yang bertanya soalan hanya mahu mendapatkan jawaban tetapi tidak mahu mencari sebab jawaban itu betul atau salah. Dengan hanya memberikan jawaban tanpa menerangkan sebabnya, murid tidak akan faham akan sebabnya sampai bila-bila.

Langkah pertama ialah kita harus mengetahui fungsi kata "terhibur". Makna perkataan "terhibur" yang pertama ialah kata kerja tak transitif (KKTT). Sebabnya ialah kata kerja ini boleh hadir sebagai predikat tanpa memerlukan pelengkap. 

Hatinya terhibur. 
Hassan sudah terhibur. 
Saya pasti terhibur.  

Selain mendukung makna kata kerja tak transitif, perkataan "terhibur" tidak dapat membawa makna frasa adjektif perasaan dengan kata penguat ter-. Hal ini dikatakan demikian kerana "hibur" tidak dapat berdiri sendiri tanpa imbuhan "ter-" yang membawa makna "keadaan tersedia", mengikut Tatabahasa Dewan, halaman 175. Oleh sebab itu, perkataan ini hanya tergolong dalam kata kerja tak transitif. 

Apabila tergolong dalam KKTT, terhibur boleh diikuti pelengkap. Antara pelengkap yang boleh hadir selepas KKTT ialah kata nama, kata adjektif, dan kata sendi nama. Oleh sebab itu, "oleh", "dengan" dan "akan" juga merupakan kata sendi nama yang boleh menerima KKTT. 

Walau bagaimanapun, kata sendi nama "akan" digunakan di hadapan kata nama atau frasa nama yang merujuk manusia, dan penggunaannya mesti didahului oleh kata adjektif yang bersifat emotif, mengikut Tatabahasa Dewan, halaman 282. 

Contohnya:
Wanita itu rindu akan anaknya.
Rakyat mesti cinta akan negara.
Ibu bapa sayang akan anak. 
Oleh sebab itu, frasa "terhibur akan" tidak boleh diterima kerana "terhibur" bukan kata adjektif berunsur emotif. 

Di sebaliknya, frasa "terhibur oleh" pula bagaimana? Adakah diterima? Untuk mengetahui jawabannya, kita mestilah mengetahui fungsi kata sendi nama "oleh" pula. Kata sendi nama "oleh" menurut Tatabahasa Dewan, halaman 283 ialah kata sendi nama ini digunakan di hadapan kata nama atau frasa nama untuk membawa maksud yang berikut:
(a) kata sendi nama "oleh" menunjukkan hubungan pembuat dalam ayat pasif yang menggunakan bentuk berikut: di-, ter-, dan kena.

Contohnya:
Kuih itu dibeli olehnya. 
Buku Pelita Bahasa Melayu terkarang oleh Za'ba.
Pencuri itu kena tangkap oleh polis. 

(b) Kata sendi nama "oleh" juga menunjukkan hubungan yang membawa maksud sebab. Oleh hal yang demikian, kata sendi nama "oleh" berpunca daripada "oleh sebab" yang kemudiannya berlaku pengguguran "sebab" secara pilihan, menurut Tatabahasa Dewan, halaman 283.

Contohnya:
Dia mati oleh senjatanya sendiri. (pengguguran "sebab")
Dia mati oleh sebab senjatanya sendiri. (ayat asal)

Pemain itu kalah oleh kekurangan latihan. (pengguguran "sebab")
Pemain itu kalah oleh sebab kekurangan latihan. (ayat asal)

Oleh ketekunannya menelaah, Ali mencapai keputusan yang cemerlang. (pengguguran "sebab")
Oleh sebab ketekunannya menelaah, Ali mencapai keputusan yang cemerlang. (ayat asal)

Jika melihat pada frasa "terhibur oleh" sebenarnya berpunca daripada frasa "terhibur oleh sebab". Maka, frasa ini sebenarnya gramatis kerana boleh menjadi seperti yang berikut:

Ali terhibur oleh persembahan penari. (pengguguran "sebab")
Ali terhibur oleh sebab persembahan penari. (ayat asal)

Dalam hal ini, frasa "terhibur oleh" gramatis sekiranya makna frasa atau ayat tersebut ialah "sebab". 

Bagaimanakah pula dengan "terhibur dengan"?

Jika kita membaca halaman 280, Tatabahasa Dewan, kata sendi "dengan" membawa makna
(a) bersama-sama/berserta
(b) cara sesuatu kerja itu dilakukan
(c) memakai/menggunakan, iaitu sebagai alat
(d) menyatakan keadaan perbandingan yang serupa atau sama.

Adakah fungsi (a) gramatis?
Ali terhibur dengan penonton yang lain. (asal)
Ali terhibur bersama-sama penonton yang lain. (makna)

Adakah fungsi (b) gramatis?
Ali terhibur dengan persembahan itu. (ayat bersusunan biasa). 
Dengan persembahan itu, Ali terhibur. (ayat bersusunan songsang)

Oleh sebab itu, fungsi (a) dan (b) juga sesuai dengan makna yang berbeza iaitu 
(1) Ali terhibur dengan penonton yang lain. 
Makna: Ali terhibur bersama-sama penonton yang lain. 

(2) Ali terhibur dengan persembahan itu. 
Makna: Ali terhibur dengan cara sesuatu persembahan itu dilakukan. 

Kesimpulannya, frasa "terhibur oleh" dan "terhibur dengan" juga gramatis tetapi bergantung pada makna yang cuba disampaikan dalam ayat tersebut. Oleh hal yang demikian, guru yang ingin bertanya tentang sesuatu frasa seelok-elokknya memberikan ayat yang lengkap agar makna ayat tersebut sampai juga kepada orang yang ditanya. 

Buah cempedak di luar pagar, 
     Ambil galah tolong tunjukkan, 
Saya budak baru belajar,
     Kalau salah tolong tunjukkan.

Cikgu Tan CL

12 July 2021

NOTA PDPR 19: PENJELASAN TERPERINCI KATA SENDI NAMA "DI"

 NOTA PDPR 19

PENJELASAN TERPERINCI KATA SENDI NAMA "DI"


Kata sendi nama ialah perkataan yang letaknya di hadapan frasa nama. Walaupun hadir di hadapan kata nama atau frasa nama, namun tiap-tiap satu mempunyai tugas atau fungsi yang berlainan dan penggunaannya ditentukan oleh peraturan yang khusus dan yang jelas. Kata sendi nama "di" digunakan khusus di hadapan kata nama atau asa nama yang menunjukkan tempat. Kata sendi nama ini ditulis terpisah daripada kata nama atau frasa nama yang mengikutinya.

Contohnya dalam ayat: 

1. Ibunya bekerja di sekolah itu. 

2. Pengembara itu sesat di dalam hutan. 

3. Pertunjukan itu diadakan di Kota Bharu. 

4. Dia menunggu kami di perhentian bas. 

5. Tambak Johor terletak di antara negeri Johor dengan Singapura. 


Kata sendi nama di tidak boleh digunakan di hadapan kata nama atau frasa nama yang menerangkan waktu, masa, atau zaman. 

Contohnya: 

6. Raja Iskandar memerintah pada zaman itu. 

(bukan: Raja Iskandar memerintah di zaman itu.) 


7. Suasana amat tenang pada pagi yang permai itu. 

(bukan: Suasana amat tenang di pagi yang permai itu.) 


8. Dia masih bujang pada ketika itu. 

(bukan: Dia masih bujang di ketika itu.) 


9. Burung-burung pulang ke sarangnya pada waktu senja. 

(bukan: Burung-burung pulang ke sarangnya di waktu senja.) 


10. Kegemilangan kerajaan Melayu Melaka memuncak pada kurun ke-15. 

(bukan: Kegemilangan kerajaan Melayu Melaka memuncak di kurun ke-15.) 


Banyak pengguna bahasa termasuk ibu bapa, murid-murid, dan masyarakat di Malaysia suka menyalahgunakan penggunaan "di" dalam tulisan mereka.

Contoh:

(a) Disamping itu, masalah sosial juga disebabkan oleh pengaruh rakan sebaya. ❌

(b) Saya meletakkan buku itu diatas meja.❌

(c) Lelaki itu akan di masukkan ke hospital petang ini.  ❌


Dalam ayat (a) "di" diikuti kata nama, iaitu "samping". Oleh sebab itu, perkataan "di" yang berfungsi sebagai kata nama yang diterima oleh tempat mesti ditulis jarak. Hal ini dikatakan demikian kerana tempat dan kata sendi nama tidak boleh ditulis rapat seperti kata kerja pasif.

Dalam ayat (b) "di" yang diikuti kata arah "atas" mestilah dijarakkan juga kerana kata sendi "di" dalam ayat itu diikuti oleh kata arah, bukan kata kerja. 

Dalam ayat (c) "di" ditulis pisah walaupun diikuti kata kerja. Inilah kesilapan paling umum dalam kalangan pengguna bahasa. Jika "di" diikuti kata kerja, maka perlu ditulis secara rapat kerana perkataan ini ialah kata kerja pasif.

Lihat ayat aktif dan ayat pasif di bawah:


Ali membawa buku ke pejabat. (pasif) ☑️

Buku dibawa oleh Ali ke pejabat. (pasif) ☑️


Oleh sebab itu, pembetulan seperti yang berikut perlu dilakukan.

(a) Di samping itu, masalah sosial juga disebabkan oleh pengaruh rakan sebaya.☑️

(b) Saya meletakkan buku itu di atas meja. ☑️

(c) Lelaki itu akan dimasukkan ke hospital petang ini. ☑️


UJI PDPR 19

Baca ayat-ayat di bawah dengan telitinya, kemudian baiki kesalahan bahasa yang terdapat dalam ayat tersebut.


(i) Rumah yang sangat amat cantik itu terletak diatas Bukit Larut, Taiping. 

(ii) Undang-undang yang di gubal itu telah mendapat perkenan Majlis Raja-Raja Melayu.

(iii) Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) telah mengecam serangan diGaza yang mengorbankan rakyat yang tidak bersalah. 

(iv) Ujian bulanan akan di jalankan pada minggu hadapan oleh guru-guru subjek berkenaan. 

(v) Kakak saya menyimpan makanan didalam peti sejuk. 

(vii) Murid-murid di zaman moden ini sukar bangun awal pagi kerana mereka tidur lewat malam.

(viii) Kelas di dalam talian yang dijalankan oleh pihak sekolah mendapat sambutan yang baik. 

(ix) Penjelasan yang di sampaikan oleh penceramah itu kami fahami. 

(x) Guru yang berkemahiran dan kreatif itu di senaraikan sebagai guru cemerlang. 


Murnikan jika ada kekhilafan,

Teruskan pembelajaran demi masa depan.

Salam keilmuan.

10 July 2021

NOTA PDPR 18: PENGGUNAAN KLITIK "MU" DALAM AYAT

 NOTA PDPR 18

PENGGUNAAN KLITIK "MU" DALAM AYAT


Kata ganda nama diri kedua yang disingkatkan daripada "kamu" kepada "mu" mempunyai fungsi yang berbeza dan peraturan penulisannya yang berbeza. Acap kali perkataan ini muncul dalam ayat murid dan ditulis secara pisah. Walau bagaimanapun, kesilapan ini dapat kita atasi dengan adanya kemahuan membaiki kesilapan bahasa. Hal ini dikatakan demikian kerana "mu" boleh hadir sebagai subjek, predikat mahupun objek dalam predikat. Walau bagaimanapun, "mu" hanya boleh hadir selepas kata nama. Cara menulisnya juga perlulah betul, iaitu rapat dengan perkataan sebelum. Jika dipisahkan daripada perkataan yang sebelum atau selepasnya, maka tidak gramatis. 


Lihat ayat di bawah:

*(1a) Bapa mu garang tak?

(1b) Bapamu nampak garang tak?


*(2a) Lelaki yang berdiri itu guru ku yang hebat. 

(2b) Lelaki yang berdiri itu guru ku yang hebat. 


Ayat (1a) dan (2a) tidak gramatis kerana kata ganti nama diri kedua singkat "mu" dipisahkan daripada perkataan sebelumnya. Oleh sebab itu, ayat (1b) dan (2b) ialah bentuk yang betul dan gramatis. 


Dalam hal ini, formula yang perlu diingati ialah


KN + mu (gramatis)

KK+ mu (tidak gramatis)

KA + mu (tidak gramatis)


UJI PDPR 18

Baca ayat-ayat di bawah dengan teliti, kemudian betulkan satu kesalahan bahasa yang terdapat dalam setiap ayat.


(i) Buku mu yang tebal ada padaku. 

(ii) Kalender mu yang cantik itu diperoleh daripada siapa?

(iii) Komputer riba mu yang berjenama Apple itu mahal?

(iv) Telefon yang baharu ini telefon mu?

 (v) Jari kakiku sakit terlanggar oleh basikal mu.

(vi) Penghinaan mu menjadi kekuatanku. 

(vii) Keputusan mu untuk berpisah denganku akan kuterima dengan reda.

(viii) Segala pengorbananku selama ini tidak pernah terukir di benak mu?

(ix) Gambar kenangan bersama mu akan kusimpan kemas di hatiku. 

(x) Kasih yang kauberikan kuterima dan kuukir sebagai kenangan mu bersamaku. 


Walaupun mudah, konsep ini kadangkala boleh mengelirukan pengguna bahasa.

Jika ada kekhilafan, mohon murnikan. 


Terima kasih.

7 July 2021

NOTA PDPR 17:PENGGUNAAN KLITIK "KU" DALAM AYAT

 NOTA PDPR 17

PENGGUNAAN KLITIK "KU" DALAM AYAT


Kata ganda nama diri pertama yang disingkatkan daripada "aku" kepada "ku" mempunyai fungsi yang berbeza. Hal ini dikatakan demikian kerana "aku" boleh berfungsi sebagai subjek mahupun objek dalam predikat. Walau bagaimanapun, "ku" pula hanya boleh hadir sebelum kata kerja pasif dan selepas kata nama. Cara menulisnya juga perlulah betul, iaitu rapat dengan perkataan sebelum atau selepasnya. Jika dipisahkan daripada perkataan yang sebelum atau selepasnya, maka tidak gramatis. 


*(1a) Beg itu ku beli di pasar pagi. 

(1b) Beg itu kubeli di pasar pagi.


*(2a) Lelaki itu merampas beg ku yang berwarna hitam. 

(2b) Lelaki itu merampas begku yang berwarna hitam. 


Ayat (1a) dan (2a) tidak gramatis kerana kata ganti nama diri pertama singkat "ku" dipisahkan daripada perkataan sebelum dan selepasnya. Oleh sebab itu, ayat (1b) dan (2b) ialah bentuk yang betul dan gramatis. 


Dalam hal ini, formula yang perlu diingati ialah


(i) ku + KK pasif tanpa imbuhan awalan

(ii) Kata nama + ku 


Perkataan yang berfungsi sebagai kata adjektif tidak boleh berdiri sendiri jika diikuti kata ganti nama diri singkat "ku" kecuali hadirnya kata nama sebelum kata adjektif itu. 

Contohnya: 


(4a) Isteriku telah dirampas orang.  (gramatis) 

(4b) Isteri cantikku telah dirampas orang. (gramatis)

(4c) Cantikku dirampas orang. (tidak gramatis)


UJI PDPR 17

Baca ayat-ayat di bawah dengan teliti, kemudian betulkan satu kesalahan bahasa yang terdapat dalam setiap ayat.


(i) "Ayah ku seorang polis," kata Ali kepada Aminah yang bersembang dengannya. 

(ii) Botol air ku yang amat sangat cantik itu mahal harganya. 

(iii) Wanita yang tinggi lampai itu akan ku jadikan sebagai isteri. 

(iv) Buku teks itu ku ambil daripada Aliah yang duduk di depan meja guru. 

(v) Lokasi yang diceritakan oleh orang kampung itu sudah pernah ku tujui. 

(vi) Tiket bas itu ku beli dengan wang pemberian ibu kesayangan. 

 (vii) Sari yang ku peroleh daripada sahabat baik itu cantik warnanya. 

(viii) "Wahai kekasih ku, janganlah bermuran durga," kata P. Ramlee dalam filem lakonannya. 

(ix) Gambar ku yang lama telah ditukar kepada yang baharu. 

(x) Kakak ku telah membeli kereta baharu yang berwarna biru. Walaupun mudah, konsep ini kadangkala boleh mengelirukan pengguna bahasa.

Jika ada kekhilafan, mohon murnikan. 


Terima kasih.

6 July 2021

NOTA PDPR 16: FRASA KERJA DENGAN AYAT KOMPLEMEN

 NOTA PDPR 16

FRASA KERJA DENGAN AYAT KOMPLEMEN


Suatu masa dahulu, ada seorang guru bertanya kepada saya tentang penggunaan "mengatakan bahawa" dan "berkata bahawa". Adakah kedua-dua frasa ini betul? Untuk menjawab persoalan ini, kajilah halaman 398, Tatabahasa Dewan untuk mendapatkan jawabannya. Oleh sebab itu, marilah kita sama-sama mengkaji tajuk "Frasa Kerja dengan Ayat Komplemen" 

Menurut Tatabahasa Dewan, Frasa kerja, sama ada mengandungi kata kerja transitif atau tak transitif, boleh menerima ayat komplemen. Apabila ini berlaku, ayat yang terbentuk ialah ayat majmuk. 

Contohnya: 

(i) Frasa kerja transitif dengan ayat komplemen 

1. Orang itu menafikan bahawa barang-barangnya telah hilang.

(1a) Orang itu menafikan sesuatu. 

(1b) Barang-barangnya telah hilang. 


(ii) Frasa kerja tak transitif dengan ayat komplemen 

(2) . Pak Abu berkata bahawa tetamu anaknya dari kota. 

(2a) Pak Abu berkata. 

(2b) Tetamu anaknya dari Kota. 


Dalam ayat 1, perkataan "sesuatu" perlu ditulis selepas kata kerja transitif sewaktu kita memisahkannya menjadi ayat tunggal. Dalam ayat 2 pula, kita tidak perlu menambah apa-apa perkataan kerana kata kerja dalam ayat kedua ialah kata kerja tak transitif. Oleh sebab itu, kata kerja itu boleh berdiri sendiri tanpa memerlukan objek. Hal ini berbeza dengan ayat 1 yang menggunakan kata kerja transitif yang wajib diikuti objeknya. Dalam ayat 1, 


Subjek: Orang itu.

Kata kerja: menafikan

Objek: bahawa barang-barangnya telah hilang


Oleh sebab objeknya "bahawa barang-barangnya telah hilang", maka objek ini tidak boleh diubah menjadi "barang-barangnya" atau "barang-barangnya telah hilang". Lihat kesilapan di bawah: 

(*1c) Barang-barangnya dinafikan telah hilang oleh orang itu. 

(*1d) Barang-barangnya telah hilang dinafikan oleh orang itu. 


Kedua-dua ayat di atas tidak gramatis kerana menggugurkan kata hubung pancangan komplemen sebagai penanda objek.

Ayat 1 sepatutnya dipasifkan menjadi:

(1e) Bahawa barang-barangnya telah hilang dinadikan oleh orang itu.


Baiklah, cukup setakat ini perkongsian saya pada hari ini. Cubalah soalan-soalan di bawah:


UJI PDPR 16

Baca ayat-ayat di bawah, kemudian kenal pasti sama ada ayat di bawah ayat aktif transitif atau ayat aktif tak transitif. Selepas itu, tukarkan ayat aktif transitif yang anda pilih kepada ayat pasif. transitif. Bagi ayat aktif tak transitif, anda harus menyenaraikan kata kerja dengan ayat komplemennya.

(i)  Penulis itu mengesahkan bahawa dia telah memenangi peraduan mengarang cerpen. 

(ii)  Berita itu menyatakan bahawa semua penumpang terselamat. 

(iii)  Kami menegaskan bahawa kejayaan bergantung pada usaha gigih. 

(ix)  Kerajaan mengumumkan bahawa rakyat luar bandar akan diberikan lebih banyak kemudahan di bawah rancangan pembangunan itu. 

(v)  Mereka berhujah bahawa projek itu dapat diselesaikan dalam masa dua tahun. 

(vi)  Penduduk kampung itu beranggapan bahawa penghulu mereka sudah berpindah. 

(vii)  Penceramah itu berasa bahawa tajuk itu sesuai untuk para pendengar. 

(viii) Ibu Ali berpendapat bahawa sumbangan PIBG sekolah anaknya berkesan.

(ix) Ayah menjelaskan bahawa keadaan nenek semakin stabil.

(x) Ibu menyatakan bahawa air sungai semakin melimpah.


Sekian, terima kasih.

5 July 2021

NOTA PDPR 15: AYAT MAJMUK PANCANGAN KETERANGAN PERBANDINGAN

 NOTA PDPR 15

AYAT MAJMUK PANCANGAN KETERANGAN PERBANDINGAN
(episod terakhir bahagian ini)

Salam sejahtera. Pada hari ini, kita akan mempelajari ayat majmuk keterangan perbandingan yang kurang produktif tetapi masih mampu mengelirukan pengguna bahasa kerana "seperti", "ibarat", "bagai", "macam" dan sebagainya juga boleh berfungsi sebagai kata sendi nama. Seperti apa-apa yang saya beritahu sebelum ini, kata sendi nama menyebabkan ayat tidak dapat dipisahkan manakala kata hubung menyebabkan ayat tersebut dapat dipisahkan. Dalam hal yang berkaitan dengan ayat majmuk keterangan perbandingan pula, ayat induk dan ayat keterangan juga mestilah ada subjek dan predikat. Dengan cara ini, barulah ayat majmuk itu dapat dipisahkan/dicerakinkan.Sebelum itu, marilah kita perhatikan nota ini. Apakah itu keterangan perbandingan? Keterangan perbandingan ialah unsur yang menerangkan sesuatu kejadian yang menjadi persamaan. Kata hubung keterangan perbandingan adalah seperti, macam, seolah-olah, seakan-akan, ibarat, bagaikan, dan bak. Contohnya:

1. Dia kebingungan bagai rusa masuk ke kampung.
(1a) Dia kebingunan.
(2b) Rusa masuk ke kampung.

2. Hatinya hancur seperti kaca terhempas ke batu.
(2a) Hatinya hancur.
(2b) Kaca terhempas ke batu.

3. Pemuda itu sentiasa mengelamun macam pungguk merindui bulan.
(3a) Pemuda itu sentiasa mengelamun.
(3b) Pungguk merindui bulan.

4. Kanak-kanak itu mencebik bibirnya seakan-akan dia hendak menangis.
(4a) Kanak-kanak itu mencebik bibirnya.
(4b) Dia hendak menangis.

Keempat-empat ayat di atas mengandungi dua ayat lengkap dalam 1 ayat. Dengan kata lain, ayat kedua menerangkan keadaan yang sama seperti ayat 1.

Perhatikan pula ayat di bawah yang menggunakan kata sendi nama "seperti", "macam", "bagai" dan lain-lain.
(5) Lelaki itu garang bagai harimau.
(6) Muka wanita itu bulat bagai bulan purnama.
(7) Kulit bayi itu putih bagai kapas.

Dalam ketiga-tiga ayat di atas, selepas kata sendi nama, tidak ada subjek. Hal inilah yang membezakannya dengan ayat majmuk pancangan keterangan perbandingan.

Cubalah jawab soalan-soalan di bawah ini pula:
UJI PDPR 15
Baca ayat-ayat di bawah dengan telitinya, kemudian cerakinkan ayat di bawah kepada dua ayat tunggal.

(i) Penduduk kampung itu bertolong-tolongan bagai aur dengan tebing.
(ii) Hati ibu kecewa macam kaca terhempas ke batu.
(iii) Kedua-dua orang kawan itu rapat laksana isi dengan kuku.
(iv) Ratu cantik itu nampak anggun umpama bulan dipagari bintang.
(v) Mereka berdua selalu bergaduh bagai anjing dengan kucing.
(vi) Ibu saya suka naik angin seakan-akan semua orang berhutang kepadanya.
(vii) Pengetua itu bijak berkata-kata seakan-akan pemimpin bercakap dengan rakyat.
(viii) Guru itu rajin bekerja seakan-akan petani di sawah padi.
(ix) Dewan peperiksaan awam itu sunyi seakan-akan tidak ada sesiapa di dalamnya.
(x) Komputer itu nampak baharu seakan-akan ada bau kedai padanya.

Demikianlah lengkap kesembilan-sembilan jenis kata hubung pancangan keterangan telah saya jelaskan.
Saya berharap agar perkongsian ini membawa makna PdPR yang lebih besar kepada guru-guru.
Terima kasih kerana sudi memanfaatkannya.
Jika ada kelemahan, murnikan.

2 July 2021

NOTA PDPR 14: AYAT MAJMUK PANCANGAN KETERANGAN TUJUAN

NOTA PDPR 14

AYAT MAJMUK PANCANGAN KETERANGAN TUJUAN


Jom belajar keterangan tujuan dalam ayat majmuk. Harus ingat, bahagian ini juga selalu ada kekeliruan dalam kalangan pengguna bahasa. Hal ini dikatakan demikian kerana kekeliruan terjadi apabila penggunaan kata sendi nama "untuk", "demi", dan "bagi" sebagai kata hubung. Keterangan tujuan ialah unsur yang menerangkan maksud bagi sesuatu perbuatan atau kejadian. Kata hubung keterangan tujuan adalah seperti untuk, demi dan bagi. Yang paling penting, pengguna bahasa harus mengetahui 4 fakta penting, yakni:

(a) Kata sendi nama menyebabkan ayat itu tidak dapat dicerakinkan/dipisahkan.

(b) Kata hubung menyebabkan sesuatu ayat dapat dicerakinkan/dipisahkan.

(c) Kata sendi nama hanya boleh diikuti kata arah dan kata nama.

(d) Kata hubung boleh menerima kata kerja.

 

Contohnya: 

1. Para pemimpin menyusun rancangan ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup rakyat. 

(1a) Para pemimpin menyusun rancangan ekonomi.

(1b) Para pemimpin meningkatkan taraf hidup rakyat. 


2. Demi menyatukan rakyat berbilang kaum, sebuah jabatan khusus telah ditubuhkan. 

(2a) Sebuah jabatan khusus telah ditubuhkan.

(2b) Sebuah jabatan menyatukan rakyat berbilang kaum.


NOTA: Ayat (2) ialah ayat bersusunan songsang, oleh sebab itu, ayat induknya ada di belakang. Hal ini dikatakan demikian kerana pendepanan sebahagian daripada frasa kerja berlaku. 


3. Dua atom hidrogen bergabung bagi membentuk satu molekul unik. 

(3a) Dua atom hidrogen bergabung. 

(3b) Dua atom hidrogen membentuk satu molekul unik.


Jika kita perhatikan ketiga-tiga ayat di atas, selepas kata hubung ialah kata kerja. Oleh sebab itu, ayat-ayat tersebut dapat dipisahkan. Ayat-ayat di atas boleh diubah suai sehingga menjadi ayat yang tidak dapat dipisahkan dengan cara berikut:


4. Para pemimpin menyusun rancangan ekonomi untuk tujuan meningkatkan taraf hidup rakyat. 

5. Demi tujuan menyatukan rakyat  berbilang kaum, sebuah jabatan khusus telah ditubuhkan. 

6. Dua atom hidrogen bergabung bagi tujuan membentuk satu molekul unik.


Nampak tak "tujuan" yang dimasukkan? Hal ini bermakna, selepas kata sendi nama "bagi", "demi", "untuk", kata nama telah mengikutinya dan menyebabkan ayat ini tidak dapat lagi dipisahkan. Uniknya bahasa Melayu ialah perkataan "tujuan" digugurkan untuk memberikan laluan kepada ayat tersebut menjadi ayat majmuk keterangan "tujuan" agar dapat dipisahkan. 


Saya berharap agar inovasi bahasa ini dapat memberikan pengetahuan kepada anak-anak murid kalian.


Cubalah jawab soalan-soalan di bawah ini pula:

UJI PDPR 14

Baca ayat-ayat di bawah dengan telitinya, kemudian cerakinkan ayat di bawah kepada dua ayat tunggal.


(i) Kakak membeli kek untuk meraikan hari jadi ibu.

(ii) Ibu menyediakan sarapan bagi mengenyangkan kami. 

(iii) Nenek meraut lidi untuk membuat penyapu.

(iv) Kita harus berkorban demi menyatupadukan rakyat. 

(v) Rakyat hendaklah hidup bekerjasama demi mengukuhkan perpaduan.

(vi) Irdina menyediakan sarapan untuk menggembirakan hati ibunya.

(vii) Salim menghadiahkan seutas jam tangan untuk menceriakan hati isterinya.

(viii) Imran menulis jurnal demi meyakinkan pensyarahnya.

(ix) Ikram mengahwini wanita pilihan ibu bapanya bagi menenangkan hati mereka.

(x) Meganathan menggubal soalan karangan untuk membantu anak-anak muridnya.

1 July 2021

NOTA PDPR 13: AYAT MAJMUK PANCANGAN KETERANGAN CARA

 NOTA PDPR 13

AYAT MAJMUK PANCANGAN KETERANGAN CARA
Jom belajar keterangan cara dalam ayat majmuk. Harus ingat, bahagian ini juga selalu ada kekeliruan dalam kalangan pengguna bahasa. Keterangan cara ialah unsur yang menerangkan gaya atau kaedah sesuatu perbuatan atau kejadian berlaku. Kata hubung keterangan cara ialah dengan.
Contohnya:
1. Pemuda itu datang dengan menaiki kereta api.
(1a): Pemuda itu datang.
(1b): Pemuda itu menaiki kereta pai.
2. Dengan memberanikan hati, kelasi itu terjun dari kapal ke dalam laut.
(2a) Kelasi itu terjun dari kapal ke dalam laut.
(2b) Kelasi itu memberanikan diri.
NOTA: Ayat di atas ialah ayat bersusunan songsang. Boleh sebab itu, "Dengan memberanikan diri" dikedepankan. Ayat induknya ada di belakang. Oleh sebab itu, ayat (2a) ialah ayat induknya.
3. Dengan menggunakan besi, Aziz memecahkan tingkap rumah itu.
(3a) Aziz memecahkan tingkap rumah itu.
(3b) Aziz menggunakan besi.
NOTA: Ayat asal juga ayat bersusunan songsang. Jika ayat disusun secara bersusunan biasa, tiada masalah juga. Ayatnya akan menjadi seperti yang berikut:
Aziz memecahkan tingkap rumah dengan menggunakan besi.
4. Dia membunuh ular itu dengan menggunakan buluh.
(4a) Dia membunuh ular itu.
(4b) Dia menggunakan buluh.
5. Mereka ke sekolah dengan menunggang basikal.
(5a) Mereka ke sekolah.
(5b) Mereka menunggang basikal.
NOTA PENTING
Banyak pengguna bahasa menganggap bahawa selepas "dengan" tidak perlu ada "menggunakan". Sebenarnya konsep ini untuk membuktikan kehadiran kata sendi nama. Oleh sebab "dengan" dapat berfungsi sebagai kata sendi nama dan kata hubung, maka kekeliruan ini berlaku. Lihat sampel di bawah:
Ali menulis karangan dengan pen.
NOTA: Ayat di atas menggunakan kata sendi nama "dengan" yang diikuti kata nama sebagai pelengkap. Ayat ini tidak dapat dicerakinkan/dipisahkan. Jika dipisahkan, ayat tersebut akan menjadi seperti yang berikut:
(a) Ali menulis karangan (betul)
(b) Ali pen. (salah)
sebaliknya, lihat ayat di bawah pula.
Ali menulis karangan dengan menggunakan pen.
NOTA: Ayat di atas menggunakan kata hubung pancangan keterangan cara "dengan". Oleh sebab itu, ayat ini dapat dicerakinkan/dipisahkan menjadi seperti yang berikut:
(a) Ali menulis karangan.
(b) Alu menggunakan pen.
Cubalah jawab soalan-soalan di bawah ini pula:
UJI PDPR 13
Baca ayat-ayat di bawah dengan telitinya, kemudian cerakinkan ayat di bawah kepada dua ayat tunggal.
(i) Kakak menghantar karangan kepada gurunya dengan menggunakan e-mel.
(ii) Ibu mengukus pau dengan menggunakan periuk.
(iii) Ayah membayar yuran sekolah adik dengan menggunakan wang simpanan.
(iv) Pihak sekolah menganjurkan majlis itu dengan menggunakan peruntukan khas.
(v) Guru cemerlang itu mengajarkan tatabahasa dengan menggunakan idea yang unik.
(vi) Adik pergi ke sekolah dengan menaiki bas.
(vii) Kim Long menuju ke bandar dengan menunggang basikal.
(viii) Aidan akan ke sekolah dengan berjalan kaki.
(ix) Jefri sudah pernah ke London dengan menaiki pesawat AirAsia.
(x) Guru-guru itu telah mengikuti konvoi ke Thailand dengan membawa kereta.
Murnikan jika ada kesilapan,
Terima kasih kerana sudi membawa indo PDPR ini.

30 June 2021

NOTA PDPR 12 : AYAT MAJMUK PANCANGAN KETERANGAN HARAPAN

 NOTA PDPR 12

AYAT MAJMUK PANCANGAN KETERANGAN HARAPAN


Ayat majmuk pancangan keterangan harapan ialah ayat yang paling banyak digunakan dalam jawaban bahagian pemahaman mahupun penulisan. Oleh sebab itu, berikan perhatian pada bahagian keterangan harapan. Keterangan harapan ialah unsur yang menerangkan sesuatu perbuatan atau kejadian yang dihajati. Kata hubung keterangan harapan adalah seperti supaya, agar, semoga, moga-moga, dan kalau-kalau. 

Contohnya: 

1. Kita mesti bertolak ansur agar semua pihak berpuas hati. 

(1a) Kita mesti bertolak ansur.

(1b) Semua pihak berpuas hati.


2. Supaya suasana menjadi aman damai, mereka semua bersetuju dengan cadangan pemimpin muda itu. 

(2a) Mereka semua bersetuju dengan cadangan pemimpin muda itu.  Suasana menjadi aman damai.

(2b) Suasana menjadi aman damai.


NOTA: Ayat di atas ialah ayat bersusunan songsang. Jika ditukar kepada ayat bersusunan biasa, ayatnya ialah 

Mereka bersetuju dengan cadangan pemimpin muda itu supaya suasana menjadi aman damai. Oleh sebab ayat asalnya dalam keadaan ayat bersusunan songsang, maka bahagian di depan ayat itu ialah ayat kedua. Perkara ini perlu dijelaskan kepada murid.


3. Cuba bertanya pada orang tua itu kalau-kalau dia mengetahuinya. 

(3a) (Engkau) cuba bertanya pada orang tua itu. 

(3b) Dia mengetahuinya. 


NOTA: Ayat di atas mengalami pengguguran subjek. Oleh sebab itu, subjek yang biasanya digugurkan melibatkan kata ganti nama yang sesuai. Sekiranya sesuai dengan konteks, semua kata ganti nama diri kedua yang sesuai diterima.

 

Cubalah jawab soalan-soalan di bawah ini pula:

UJI PDPR 12

Baca ayat-ayat di bawah dengan telitinya, kemudian cerakinkan ayat di bawah kepada dua ayat tunggal.


(i) Kami menyertai bengkel ini supaya mendapat maklumat penting.

(ii) Kakak membantu ibu di dapat agar kepenatan ibu dapat dikurangkan.

(iii) Saya berdoa semoga pembedahan Puan Roose berjalan dengan lancarnya.

(iv) Kami berharap moga-moga Perintah Kawalan Pergerakan akan dilonggarkan. 

(v) Tanyalah ibu kalau-kalau ibu mahu mengikut ayah ke Paris. 

(vi)  Semua guru harus mengongsikan ilmu supaya anak-anak murid mendapat manfaatnya.

(vii) Selebriti itu bijak berkata-kata agar mendapat kepercayaan peminatnya.

(viii) Kami berdoa agar wabak Covid-19 akan dapat dikawal tidak lama lagi. 

(ix) Saya berharap moga-moga Tuhan memberkati usaha ini. 

(x) Risiklah ibu bapanya kalau-kalau mereka sudi menerima awak sebagai menantu. 


Kalau ada kesilapan, mohon murnikan. 


Rajin dan usaha tangga kejayaan.

Selamat menjalankan PdPR

28 June 2021

NOTA PDPR 10 : AYAT MAJMUK PANCANGAN KETERANGAN WAKTU

 NOTA PDPR 10

AYAT MAJMUK PANCANGAN KETERANGAN WAKTU 


Selepas mempelajari 4 jenis kata majmuk pancangan keterangan, hari ini kita masuk pula jenis yang ke-5. Jenis yang ke-5 ialah ayat majmuk pancangan keterangan waktu. Keterangan waktu ialah unsur yang menerangkan masa sesuatu perbuatan atau kejadian. Kata hubung keterangan waktu adalah seperti sejak, semenjak, setelah, sewaktu, sementara, tatkala, dan ketika. 

Contohnya: 

1. Polis segera tiba setelah mendapat maklumat tentang pergaduhan itu. 

(1a) Polis segera tiba.

(1b) Polis mendapat maklumat tentang pergaduhan itu.


2. Saya belum berkunjung ke rumah Ali semenjak ia berpindah ke sana. 

(2b) Saya belum berkunjung ke rumah Ali.

(2b) Ia berpindah ke sana.


3. Sementara menanti padi masak, petani itu menanam jagung. 

(3a) Petani itu menantu padi masak.

(3b) Petani itu menanam jagung.


4. Tatkala hujan mula turun, mereka masih di sawah. 

(4a) Hujan mula turun.

(4b) Mereka masih di sawah.


5. Ketika masih kecil dahulu, mereka selalu berkelah di pantai. 

(5a) Mereka masih kecil dahulu.

(5b) Mereka selalu berkelah di pantai.


NOTA PENTING

(1) Selepas mencerakinkan/memisahkan ayat, pastikan ayat-ayat yang ditulis itu ada subjek dan predikat yang sesuai. Ayat kedua yang biasanya tiada subjek perlu mengikut subjek yang diberikan dalam ayat pertama.

(2) Kadangkala, pengguguran subjek juga berlaku pada ayat pertama. Oleh sebab itu, lihatlah subjek pada ayat kedua, dan gunakan subjek itu. Hal ini dikatakan demikian kerana pengguguran yang berlaku disebabkan oleh subjek yang sama dalam satu ayat majmuk.

(3) Jangan tokok tambah perkataan seperti "ini", "itu", "akan" dan "telah" jika soalan asal tidak menyatakannya. 


Cubalah jawab soalan-soalan di bawah ini pula:

UJI PDPR 10


Baca ayat-ayat di bawah dengan telitinya, kemudian cerakinkan ayat di bawah kepada dua ayat tunggal.


(i) Ibu mendapatkan adik setelah mengetahui api di dapur semakin marak. 

(ii) Guru penolong kanan itu dinaikkan pangkat setelah berjaya melonjakkan prestasi sekolah. 

(iii) Kawasan rekreasi di taman perumahan saya belum dibuka kepada orang ramai semenjak penularan wabak berlaku.

(iv) Ibu bapa saya belum berkenalan dengan jiran baharu semenjak berpindah ke rumah baharu.

(v)  Sementera menunggu ayah tiba, adik suka membaca komik.

(vi) Sementara menunggu ibu siap menyediakan sarapan, kami membersihkan ruang tamu.

(vii) Tatkala gempa bumi berlaku, mereka masih berada di dalam rumah.

(viii) Tatkata ibu jatuh di bilik air, kami masih berbual-bual di beranda rumah.

(ix) Ketika masih hidup, ayah acap kali memberikan nasihat kepada kami.

(x) Ketika masih mampu, ibu pernah bekerja sebagai pengasuh.


Di mana ada kemahuan, di situ ada jalannya.

Selamat menjalankan PdPR

25 June 2021

NOTA PDPR 9: AYAT MAJMUK PANCANGAN KETERANGAN SYARAT

 NOTA PDPR 9 

AYAT MAJMUK PANCANGAN KETERANGAN SYARAT 


Dalam PdPR 8, kita sudah mengetahui ayat majmuk pancangan keterangan akibat. Dalam PdPR ini, kita akan mempelajari ayat majmuk pancangan keterangan yang keempat, iaitu ayat majmuk pancangan keterangan syarat. Keterangan syarat amat sinonim dengan kehidupan murid tetapi ayat-ayat yang ditulis oleh murid masih banyak kesilapannya. Sebenarnya, skterangan syarat ialah unsur yang menerangkan tuntutan yang mesti dipenuhi. Kata hubung keterangan syarat adalah seperti "sekiranya", "andai kata", "jikalau", "jika", dan "kalau". Contohnya: 

1. Sekiranya saya lulus peperiksaan ini, saya akan berpuasa sepuluh hari. 

(1a) Saya lulus peperiksaan ini.

(1b) Saya akan berpuasa sepuluh hari.


2. Andai kata mereka menyerang, kita akan bertahan bersungguh-sungguh. 

(2a) Mereka menyerang.

(2b) Kita akan bertahan bersungguh-sungguh.


3. Ali akan ikut serta rombongan itu kalau ayah membenarkannya. 

(3a) Ali akan ikut serta rombongan itu.

(3b) Ayah membenarkannya. 


4. Jika diizinkan Tuhan, kami akan datang lagi tahun hadapan. 

(4a) Kami diizinkan Tuhan

(4b) Kami akan datang lagi tahun hadapan.


5. Pemimpin-pemimpin itu akan terus berjuang sekiranya mereka mendapat sokongan rakyat. 

(5a) Pemimpin-pemimpin itu akan terus berjuang. 

(5b) Mereka mendapat sokongan rakyat.


NOTA PENTING

(1) Selepas mencerakinkan/memisahkan ayat, pastikan ayat-ayat yang ditulis itu ada subjek dan predikat yang sesuai. Ayat kedua yang biasanya tiada subjek perlu mengikut subjek yang diberikan dalam ayat pertama.

(2) Kadangkala, pengguguran subjek juga berlaku pada ayat pertama. Oleh sebab itu, lihatlah subjek pada ayat kedua, dan gunakan subjek itu. Hal ini dikatakan demikian kerana pengguguran yang berlaku disebabkan oleh subjek yang sama dalam satu ayat majmuk.


Cubalah jawab soalan-soalan di bawah ini pula:

UJI PDPR 9

Baca ayat-ayat di bawah dengan telitinya, kemudian cerakinkan ayat di bawah kepada dua ayat tunggal.


(i) Pekerja-pekerja itu akan mogok jikalau perundingan gagal.

(ii) Kami akan merayu andai kata permohonan itu ditolak .

(iii) Jika mendapat kebenaran, murid-murid itu akan menyertai pertandingan.

(iv) Andai kata hujan turun, pertandingan bola sepak akan ditangguhkan.

(v) Andai kata murid tidak hadir ke sekolah, guru harus mengambil tahu sebabnya.

(vi) Jika semua syarat dipatuhi, peserta boleh menyertai kuiz. 

(vii) Ibu saya mudah naik angin jikalau anak-anak tidak mendengar kata.

(viii) Pihak sekolah tidak akan menjalankan aktiviti tersebut andai kata ibu bapa tidak membenarkannya. 

(ix) Guru saya akan bertindak sekiranya anak murid beliau tidak menghantar tugasan.

(x) Kerajaan terpaksa menutup sektor pelancongan sekiranya kes Covid-19 meningkat.


Sehari selembar benang, lama-lama menjadi kain.

Selamat menjalankan PdPR

24 June 2021

NOTA PDPR 8: AYAT MAJMUK PANCANGAN KETERANGAN AKIBAT

 NOTA PDPR 8

AYAT MAJMUK PANCANGAN KETERANGAN AKIBAT


Dalam PdPR 7, kita telah mempelajari ayat majmuk pancangan keterangan musabab. Hari ini, kita belajar pula ayat majmuk pancangan keterangan akibat. Kata hubung pancangan keterangan akibat ialah jenis kedua daripada sembilan ayat majmuk pancangan keterangan. Dalam ayat ini, keterangan akibat ialah unsur yang menerangkan kesan atau hasil sesuatu perbuatan. Kata hubung keterangan akibat adalah seperti hingga dan sehingga. 

Contohnya: 

1. Dia bersorak terlalu kuat hingga serak suaranya. 

2. Pelajar itu berusaha bersungguh-sungguh sehingga dia berjaya. 


Dalam ayat 1, hasil pencerakinannya ialah

(1a) Dia bersorak terlalu kiat.

(1b) Serak suaranya. 


Dalam ayat 2, hasilnya pula apabila dipisahkan kepada ayat tunggal ialah

(2a) Pelajar itu berusaha bersungguh-sungguh.

(2b) Pelajar itu berjaya. 


Ada yang mengatakan bahawa "hingga" dan "sehingga" ada bezanya, iaitu "hingga" untuk menjelaskan akibat/perbuatan yang ada hat dan "sehingga" pula menjelaskan had perbuatan/akibat yang paling hujung. Contohnya,

3. Dia belajar dari pagi hingga petang. (ada had)

4. Dia berbuat jasa kepada ibu bapa sehingga hujung nyawanya. (tiada had). 


Walau bagaimanapun, Tatabahasa Dewan tidak menjelaskan keadaan ini secara terperinci. Jika ada sumber rujukan lain yang menyatakannya, bolehlah kita membincangkannya lebih lanjut. 


Dalam Tatabahasa dewan, "hingga" dan "sampai" juga merupakan kata sendi nama. Oleh sebab "hingga" juga kata sendi nama, murid-murid harus tahu membezakannya dengan kata hubung. "Hingga" yang hadir dalam ayat kata majmuk keterangan boleh diuji dengan memisahkan ayat tersebut tetapi "hingga" yang hadir dalam ayat sebagai kata sendi nama pula tidak dapat dipisahkan. Lihat beberapa contoh di bawah:

5. Pegawai itu berjaga {hingga/ sampai} pagi. 

6. Anak-anaknya belajar {hingga/ sampai} peringkat universiti. 

7. Mereka mengaji al-Quran {hingga/ sampai} dinihari. 


Ketiga-tiga ayat di atas tidak dapat dipisahkan kerana fungsi "hingga/sampai" ialah kata sendi nama, bukan kata hubung.UJI PDPR 8

Pisahkan ayat-ayat majmuk pancangan keterangan akibat di bawah kepada ayat tunggal. Ayat yang anda pisahkan perlulah ada subjek dan predikat dan gramatis.


(i) Penyebaran bahasa Melayu ke daerah sekitaran tersebut sehingga bahasa Melayu terus menapak serta memperkukuh peranannya sebagai lingua franca di Kepulauan Nusantara.

(ii) Dia memperkacang harta orang tuanya hingga habis semuanya. 

(iii) Perselisihan itu berlanjutan sehingga mereka berpisah pada akhir tahun. 

(iv) Anak lelaki itu berjaga hingga ibunya sedar.

(v) Mereka menguli adunan itu sehingga adunan itu menjadi lembut. 

(vi) Pegawai itu menjelaskan perkara itu hingga kami faham.

(Vii) Koheren merupakan kesinambungan idea dalam sesebuah wacana sehingga menjadikan teks itu bermakna.

(viii) Kita harus belajar hingga berjaya.

(ix) Kakak menunggu ibu di depan pintu sehingga ibu pulang.

(x) Wanita itu sanggup berkorban hingga anak-anaknya berjaya memasuki universiti.


Selamat menyebarluaskan ilmu bahasa.

Salam sejahtera.

23 June 2021

NOTA PDPR 7 AYAT MAJMUK PANCANGAN KETERANGAN MUSABAB

 NOTA PDPR 7 

AYAT MAJMUK PANCANGAN KETERANGAN MUSABAB


Ayat keterangan berfungsi memberikan huraian lanjut kepada kata kerja ayat induk. Terdapat berbagai-bagai keterangan yang disampaikan oleh ayat kecil jenis ini, bergantung pada jenis kata hubung yang digunakan dan maksud yang terkandung di dalamnya. Terdapat sembilan jenis keterangan, seperti yang dihuraikan di bawah. Pada Hari ini, kita akan belajar satu demi satu (9 jenis) ayat majmuk pancangan keterangan.  Kita mulakan PdPR dengan jenis pertama, iaitu Ayat majmuk keterangan musabab.


(i) Keterangan musabab 

Keterangan musabab ialah unsur yang menerangkan sebab berlakunya sesuatu kejadian atau perbuatan. Kata hubung keterangan musabab adalah seperti kerana, lantaran, sebab, dan oleh sebab. Contohnya: 

1. Saya tidak dapat hadir kerana saya kurang sihat. 

(1a) Saya tidak dapat hadir.

(1b) Saya kurang sihat.


2. Mereka tidak dibenarkan masuk ke dewan peperiksaan sebab mereka datang lambat. 

(2a) Mereka tidak dibenarkan masuk ke dalam dewan peperiksaan. 

(2b) Mereka datang lambat. 


3. Oleh sebab mereka mengamalkan dasar aparteid, negara itu dahulu dikenakan sekatan ekonomi. 

(3a) Mereka mengamalkan dasar aparteid.

(3b) Negara itu dahulu dikenakan sekatan ekonomi.


4. Pelajar itu berjaya lantaran rajin berusaha.

(4a) Pelajar itu berjaya.

(4b) Pelajar itu rajin berusaha.


5. Jamil kehilangan dua batang jarinya lantaran bermain mercun buatan sendiri.  

(5a) Jamil kehilangan dua batang jarinya.

(5b) Jamil bermain mercun buatan sendiri. 


UJI PDPR

Tukar ayat majmuk pancangan keterangan kepada ayat-ayat tunggal.


(i) Kami akan membuat keputusan secepat mungkin sebab tarikh akhir tidak lama lagi.

(ii) Sekolah saya ditutup esok kerana kes penularan wabak.

(iii) Kakak mahu pergi ke klinik sebab dia sakit kaki.

(iv) Nenek saya dirawat di hospital lantaran strok. 

(v) Komputer itu dihantar ke kedai kerana perlu dibaiki. 

(vi) Oleh sebab belum disahkan oleh pihak DBP, istilah "kuncitara" tidak wajar digunakan

(vii) Kerajaan akan mempertingkatkan pemberikan vaksin sebab mahu mengurangkan kes penularan wabak.

(viii) Pengemis itu tinggal di lorong lantaran tidak memiliki rumah. 

(ix) Oleh sebab mahu membuat kek, ibu membeli tepung. 

(x) Murid-murid semakin yakin kerana mereka mempunyai asas penguasaan tatabahasa.


Maafi hamba atas kelewatan mengongsikan bahan PdPR hari ini kerana hamba menerima vaksin pagi tadi. 


Terima kasih kerana sudi menggunakan bahan ini.

22 June 2021

BENGKEL BAHASA MELAYU STANDARD

NOTA PDPR 6 Ayat Komplemen

 NOTA PDPR 6

Ayat Komplemen 

Perhatikan ayat-ayat berikut: 

1. Murid yang sakit itu telah pulang 

2. Dia menerangkan bahawa murid itu sakit. 


Ayat 1 ialah ayat relatif. Seperti yang telah diterangkan di atas, perkataan yang dalam frasa yang sakit itu menggantikan frasa yang diulang, iaitu murid itu seperti yang terdapat dalam ayat-ayat asal dalam ayat 1(a) dan ayat 1(b) yang berikut: 

(1a) Murid itu telah pulang. 

(1b) Murid itu sakit. 


Ayat Murid itu sakit telah dipancangkan sebagai ayat relatif ke dalam ayat Murid itu telah pulang. 

Dalam ayat 2, ayat bahawa murid itu sakit merupakan objek kepada kata kerja transitif menerangkan. Dalam ayat tersebut, terdapat subjek dia dan kata kerja transitif menerangkan, dan ayat bahawa murid itu sakit seolah-olah menjadi objek kepada kata kerja transitif itu.


Dari satu segi, ayat di sebelah tidak jauh bezanya daripada ayat yang berikut: 

3. Ahmad membeli buku. 


Dalam ayat ini, buku pun berfungsi sebagai objek kepada kata kerja transitif membeli. Perbezaan terletak pada struktur kedua-dua ayat. Buku ialah objek bagi kata kerja membeli sementara bahawa murid itu sakit ialah ayat yang bertugas sebagai objek kepada kata kerja menerangkan. Ayat Dia menerangkan bahawa murid itu sakit terdiri daripada dua ayat, iaitu: 

(2a) Dia menerangkan (sesuatu). (Ayat induk) 

(2b) Bahawa murid itu sakit. (Ayat komplemen) 


Ayat (2b) telah dipancang ke dalam ayat (2a) untuk melengkapkan kata kerja dalam ayat tersebut. Hubungan seperti ini, yang berbeza daripada hubungan ayat relatif, disebut hubungan komplemen. Dalam ayat Dia menerangkan bahawa murid itu sakit, ayat induknya ialah ayat (2a) sementara ayat (2b) merupakan ayat komplemen. Pembentukan ayat majmuk komplemen biasanya disertai penggunaan beberapa perkataan tertentu yang digunakan sebagai kata komplemen untuk menandakan hubungan ini. Terdapat dua kata komplemen dalam bahasa Melayu, iaitu untuk dan bahawa. 

Perhatikan contoh di bawah ini. 

4. Dia mengetahui bahawa Ahmad telah bersara. 

5. Bahawa ekonomi negara kita pada masa itu merosot adalah kurang tepat. 

6. Untuk Ali melakukannya sangat sukar. 

7. Untuk dia lulus ujian itu amatlah senang. 

8. Penduduk kampung itu menyedari bahawa nasib mereka terancam. 


Tiap-tiap satu daripada ayat di atas itu terdiri daripada dua ayat. iaitu satu ayat induk dan satu ayat komplemen yang dipancangkan. seperti yang berikut: 

4.Dia mengetahui bahawa Ahmad telah bersara. 

(4a) Dia mengetahui (sesuatu) 

(4b) Ahmad telah bersara. 


5.  Bahawa ekonomi negara kita pada masa itu merosot adalah kurang tepat. 

(5a) Sesuatu itu kurang tepat. 

(5b) Ekonomi negara kita pada masa itu merosot. 


6. Untuk Ali melakukannya sangat sukar. 

(6a) Ali melakukannya. 

(6b) (Perkara itu) sangat sukar. 


7.  Untuk dia lulus ujian itu amatlah senang. 

(7a) Perkara itu amatlah senang. 

(7b) Dia lulus ujian. 


8. Penduduk kampung itu menyedari bahawa nasib mereka terancam. 

(8a) Penduduk kampung itu menyedari (sesuatu). 

(8b) Nasib mereka terancam. 


UJI PDPR 

Tukar ayat majmuk pancangan komplemen di bawah kepada ayat-ayat tunggal.


(1) Untuk ibu memasak nasi beriani sangat mudah. 

(2) Nenek mengatakan bahawa herba memberikan manfaat kepada kesihatan.

(3) Bahawa peperiksaan UPSR dimansuhkan adalah benar. 

(4) Pegawai itu menjelaskan bahawa borang perlu dihantar esok.

(5) Bahawa sekolah akan dibuka tidak lama lagi adalah benar. 

(6) Untuk murid berjaya menulis karangan cemerlang bukanlah mudah.

(7) Untuk ibu bapa mendidik anak-anak tidak mudah. 

(8) Pegawai polis itu menjelaskan bahawa sekatan jalan raya akan dijalankan.

(9) Untuk telefon pintar berfungsi dengan kelajuan tinggi sudah tentu boleh. 

(10) Guru subjek Bahasa Melayu mengatakan bahawa ayat komplemen mudah sahaja. 


Selamat menjalankan PdPR