Selamat Melayari Blog Saya!

My photo
Seorang insan yang biasa.... namun bercita-cita luar biasa! PENCERAMAH BAHASA PENULIS BUKU RUJUKAN PENULIS KOLUM MAJALAH PENDIDIK PENCERAMAH BENGKEL PENULISAN

16 February 2016

INFORMASI BAHASA - AYAT TANYA TANPA KATA TANYA

INFORMASI BAHASA
AYAT TANYA TANPA KATA TANYA

Ayat tanya tanpa kata tanya ialah ayat yang lazimnya diucapkan dengan nada suara meninggi sebelum kesenyapan pada akhir ayat. Dalam tulisan, nada tanya ini dilambangkan oleh tanda soal (?).
Contohnya:
1. Encik Zulkifli pengurus syarikat itu?
2. Puan Mariam guru sekolah?
3. Adik masih menangis?
4. Dia terperanjat?
5. Emak membasuh kain?

Ayat tanya jenis ini boleh disertai partikel tanya -kah yang diletakkan pada unsur yang dijadikan fokus atau judul ayat. Dalam bahasa Melayu, lisan, partikel -kah biasanya diletakkan pada hujung ayat seperti yang berikut:

6(a) Dia ke sekolah?
6(b) Dia ke sekolahkah?

7(a) Mereka berlepas pagi tadi?
7(b) Mereka berlepas pagi tadikah?

8(a) Ayah hendak membaca akhbar sekarang juga?
8(b) Ayah hendak membaca akhbar sekarang jugakah?

9(a) Istana itu cantik?
9(b) Istana itu cantikkah?
10(a) Minggu lalu kamu ke Melaka?
10(b) Minggu lalu kamu ke Melakakah?

Ayat (b) dalam kelima-lima contoh (ayat 6-10) di atas mengandungi unsur yang dijadikan fokus yang ditandai oleh partikel -kah. Kelihatan bahawa tidak berlaku apa-apa perubahan pada struktur ayat apabila -kah dimasukkan.

Dalam bahasa lisan, unsur fokus dalam sesuatu ayat mengalami proses penjudulan, iaitu pendepanan konstituen-konstituen yang menjadi fokus itu. Struktur ayat berubah, iaitu mempunyai susunan yang berikut:

konstituen yang dijadikan fokus diikuti oleh –kah + subjek + unsur predikat lain (jika ada)

Ayat “Dia ke sekolahkah?”, misalnya berubah menjadi “Ke sekolahkah dia?” Frasa “ke sekolahkah” merupakan konstituen yang dikedepankan, iaitu mendahului konstituen subjek “dia”. Unsur preditkat yang lain wujud dalam ayat ini.

Pendepanan ayat 7-10 disertai partikel -kah menghasilkan ayat-ayat berikut:

7(c) Pagi tadikah mereka berlepas?
8(c) Sekarang jugakah ayah hendak membaca akhbar?
9(c) Cantikkah istana raja itu?
10(c) Ke Melakakah kamu minggu lalu?

Ayat-ayat di atas telah mengalami proses pendepanan konstituen predikat atau bahagian-bahagiannya. Subjek tidak boleh sama sekali mengalami proses pendepanan dengan partikel -kah. Walau bagaimanapun, ada beberapa ayat yang subjeknya kelihatan mengalami pendepanan dengan partikeh -kah seperti contoh yang berikut:

11. Encik Alikah guru itu?
12. Orang muda itukah pengurusnya?
13. Mariamkah ibunya?

Sebenarnya, kesemua ayat di atas merupakan ayat songsang, hasil daripada proses pendepanan predikat.
Mohon rujuk Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga, halaman 442. Terima kasih.

3 comments:

Escee said...

Very helpful! But a bit complicated to understand!!!

Unknown said...

I understand

Unknown said...

Mereka