Selamat Melayari Blog Saya!

My photo
Seorang insan yang biasa.... namun bercita-cita luar biasa! PENCERAMAH BAHASA PENULIS BUKU RUJUKAN PENULIS KOLUM MAJALAH PENDIDIK PENCERAMAH BENGKEL PENULISAN

26 February 2016

INFORMASI BAHASA - PEMBENTUKAN KATA BERIMBUHAN AWALAN SANSKRIT “TATA”

INFORMASI BAHASA PEMBENTUKAN KATA BERIMBUHAN AWALAN SANSKRIT “TATA” Daripada nota dalam Tatabahasa Dewan, kita dapat membaca nota bahawa bentuk awalan tata- digunakan khusus untuk menerbitkan kata nama yang membawa maksud suatu susunan atau peraturan. Sebaliknya, dalam Kamus Dewan pula, imbuhan tata- didefinisikan sebagai awalan asing yang membawa maksud peraturan, acara, kaedah, susunan, dan sistem. Contohnya: tata + acara = tataacara tata + adab = tataadab tata + ayat = tataayat tata + bahasa = tatabahasa tata + buku = tatabuku tata + cahaya = tatacahaya tata + cara = tatacara tata + etika = tataetika tata + fonem = tatafonem tata + hukum = tatahukum tata + kalimat = tatakalimat tata + kata = tatakata tata + kerja = tatakerja tata + krama =tatakrama tata + laku = tatalaku tata + nama = tatanama tata + negara = tatanegara tata + niaga = tataniaga tata + praja = tatapraja tata + rajah = tatarajah tata + rakyat = tatarakyat tata + rias = tatarias tata + suria = tatasuria tata + susila = tatasusila tata + tertib = tatatertib tata + tingkat = tatatingkat tata + urusan = tataurusan tata + usaha = tatausaha Jika kita rajin merujuk kamus, banyak istilah baharu dapat kita temukan daripada imbuhan pinjaman tata- sebagaimana yang telah saya senaraikan di atas. Walau bagaimanapun, istilah yang dibiarkan tercatat dalam kamus tetapi tidak digunakan pula akan membawa kepada tanda-tanda kepupusan sesuatu kata atau istilah. Oleh hal yang demikian, kita haruslah menggunakan istilah yang menerima entri dalam Kamus Dewan dalam bentuk lisan dan tulisan. Dengan berbuat begitu, perkembangan bahasa akan terus berlaku dan kualiti bahasa kita akan terus meningkat. Anak Cina bertimbang madat, Dari Batak langsung ke Deli; Hidup di dunia biar beradat, Bahasa tidak dijual beli. Tingkap papan kayu bersegi, Sampan sakat di Pulau Angsa; Indah tampan kerana budi, Tinggi bangsa kerana bahasa.

No comments: