21 March 2016

INFORMASI BAHASA - IMBUHAN PINJAMAN SANSKRIT “TUNA”

INFORMASI BAHASA
IMBUHAN PINJAMAN SANSKRIT “TUNA”

Awalan tuna- ialah awalan yang tidak popular dalam kalangan pengguna bahasa di Malaysia tetapi popular dan lazim di Indonesia. Dari segi makna, imbuhan ini menerbitkan kata nama yang membawa pengertian “tiada” atau “tidak mempunyai”.
Contohnya,

tuna + anggota = tunaanggota

tuna + kerna = tunakerna (Kamus Dewan)
*tunakarna (muka surat 306, Tatabahasa Dewan)

tuna + netra = tunanetra
tuna + wisma = tunawisma
tuna + susila = tunasusila
tuna + tertib = tunatertib

tuna + wicara = tunawicara

No comments: