28 May 2015

EJAAN MAKANAN - (SIRI 3)

INFORMASI BAHASA
EJAAN MAKANAN - (SIRI 3)
Hari Rabu biasanya saya akan menyajikan makanan yang popular di Malaysia tetapi disalah tulis oleh kedai makan waima restoran.
Sebenarnya, Malaysia ialah negara yang kaya dengan makanan. Makanan di negara kita terdiri daripada makanan tradisional pelbagai bangsa dari Timur waima dari Barat. Walau bagaimanapun, banyak penggguna bahasa yang mengeja makanan dengan salah. Oleh sebab itu, kita haruslah mengeja makanan dengan betul supaya semua restoran mahupun gerai di Malaysia menggunakan ejaan yang betul dan standard. Proses menstandardkan ejaan memakan masa berpuluh-puluh tahun walaupun Kamus Dewan sudah sedia menyajikan pedoman dan rujukan yang terbaik.
Akhir kata, eja dengan betul, makan dengan betul, barulah hidup dengan sihat!
Selamat menjamu selera!
(Sila klik pada gambar di bawah agar dapat dilihat dengan lebih jelas)

INFORMASI BAHASA - AYAT PASIF DIRI PERTAMA DAN KEDUA

INFORMASI BAHASA
AYAT PASIF DIRI PERTAMA DAN KEDUA

Ayat pasif terbentuk apabila objek dalam ayat pasif transitif bertugas sebagai subjek, contohnya seperti ayat di bawah ini.
Saya sudah melaksanakan kerja itu semalam.
(Ayat aktif= pelaku sebagai subjek)

Kerja itu sudah saya laksanakan semalam.
(Ayat Pasif=objek sebagai subjek)

Jenis-jenis Ayat Pasif
Terbahagi kepada:
1. Ayat pasif dengan kata ganti nama diri pertama dan kedua.
2. Ayat pasif dengan kata ganti diri ketiga.
3. Ayat pasif berimbuhan "ber-" dan "ke-...-an"
4. Ayat pasif berimbuhan "ter-"
5. Ayat pasif dengan perkataan "kena" yang hadir sebelum kata kerja.

1.
Ayat pasif dengan kata ganti nama diri pertama dan kedua.

Kata ganti nama orang pertama dan kedua tidak boleh menerima kata kerja pasif berimbuhan "di-". Oleh itu, kata ganti nama diri orang pertama (aku, saya, kami, kita, patik, hamba) dan kata ganti nama orang kedua (anda, awak, engkau, kamu, kalian) haruslah berada di hadapan kata kerja (tanpa imbuhan "di").
Contohnya:

(a)
Saya mengambil buku itu. (ayat aktif)
Buku itu diambil oleh saya. (salah)
Buku itu saya ambil. (betul)

(b)
Saya menduduki peperiksaan pertengahan tahun. (ayat aktif)
Peperiksaan pertengahan tahun diduduki oleh saya. (salah)
Peperiksaan pertengahan tahun saya duduki. (betul)

Walau bagaimanapun, kata kerja berimbuhan 'ter' boleh menerima kata sendi 'oleh' yang diikuti kata ganti nama diri pertama dan kata ganti nama diri kedua.
Contohnya seperti ayat di bawah ini.

(c)
Saya terangkat meja yang besar itu. (ayat aktif)
Meja yang besar itu terangkat oleh saya. (Betul)

(d)
Saya terambil buku Seroja Dewi. (ayat aktif)
Buku Seroja Dewi terambil oleh saya. (betul)

(e)
Saya terserempak Cikgu Lim di pasar pagi. (ayat aktif)
Cikgu Lim terserempak oleh saya di pasar pagi. (betul)


NASIHAT SAYA:
Ayat pasif dengan kata ganti nama diri pertama dan kata ganti nama diri kedua mesti ditulis bersebelahan dengan kata kerja pasif tanpa imbuhan awalan "di" (hukum aneksi persona).

Kesalahan berlaku jika kata-kata lain seperti kata bantu (telah, perlu, sudah, akan dan lain-lain.) disisipkan antara pelaku dengan kata kerja pasif.
Contohnya:

(f)
Awak harus memandu kereta itu. (ayat aktif)
Kereta itu awak harus pandu. (salah)
Kereta itu harus awak pandu. (betul)

(g)
Kami sedang menyiapkan kerja itu. (ayat aktif)
Kerja itu kami sedang siapkan. (salah)
Kerja itu sedang kami siapkan. (betul)

(h)
Saya akan menemui tuan pengetua esok.(ayat aktif)
Tuan Pengetua saya akan temui esok. (salah)
Tuan Pengetua akan saya temui esok. (betul)

Saya berharap agar anda memahami dan menulis ayat pasif diri pertama dan kedua dengan betul.

Saya akan membicarakan ayat aktif diri ketiga esok. Hal ini dikatakan demikian kerana murid juga sering menulis jawapan ayat pasif diri ketiga dengan cara yang salah.

Selamat belajar!

26 May 2015

INFORMASI BAHASA - Perihal "lain-lain" dan "lain".

INFORMASI BAHASA Perihal "lain-lain" dan "lain".
Banyak pengguna bahasa yang menyalahgunakan perkataan "lain-lain" dan "lain" dalam penulisan mereka.
Contohnya, penggunaan frasa yang tidak gramatis seperti "lain-lain hal" dan "hal lain-lain" banyak digunakan dalam penulisan minit mesyuarat, karangan, ayat dan sebagainya.
Hukum DM ialah rumus dalam tatabahasa yang telah ditetapkan oleh ahli bahasa. Dalam Tatabahasa Melayu, yang diterangkan disebut atau ditulis dahulu sebelum yang menerangkan, contoh rumah baharu, kereta besar dan lain-lain.Yang betul ialah "hal-hal lain", tidak ada frasa lain-lain hal kerana ini menyalahi hukum DM dalam tatabahasa bahasa Melayu.
Walau bagaimanapun, "lain-lain" hanya boleh menerima kata hubung "dan" dan "yang" sahaja untuk menghasilkan frasa "dan lain-lain" dan "yang lain-lain" kerana kata hubung tidak boleh digandakan.
Oleh sebab itu, eloklah kita mempelajari beberapa kesilapan di bawah, kemudian biasakan penggunaan yang betul:
1.
hal lain-lain (salah)
lain-lain hal (salah)
hal-hal lain (betul)
2.
perkara lain-lain (salah)
lain-lain perkara (salah)
perkara-perkara lain (betul)
3.
kawasan lain-lain (salah)
lain-lain kawasan (salah)
kawasan-kawasan lain (betul)
4.
sekolah lain-lain (salah)
lain-lain sekolah (salah)
sekolah-sekolah lain (betul)
5.
guru lain-lain (salah)
lain-lain guru (salah)
guru-guru lain (betul)
6.
permainan lain-lain (salah)
lain-lain permainan (salah)
permainan-permainan lain (betul)
Untuk kemudahan ingatan kita, ingatlah bahawa "dan lain-lain" dan "yang lain-lain" sahaja yang boleh menggunakan kata ganda "lain-lain". Yang lain perlu digandakan sebelum menerima kata nama "lain".
Selamat belajar!

25 May 2015

PENJODOH BILANGAN DALAM KATA BILANGAN

INFORMASI BAHASA
PENJODOH BILANGAN DALAM KATA BILANGAN
Kata bilangan ialah sejumlah perkataan yang menjadi penerang jumlah frasa nama dan hadir sebelum frasa terebut. Kata bilangan dapat dibahagikan kepada beberapa jenis iaitu:
a) kata bilangan menunujukkan jumlah yang tentu sifatnya disebut bilangan kardinal.
Contohnya dua, dua puluh, sejuta dan sebagainya.
b) kata bilangan yang menunjukkan bilangan tak tentu.
Contohnya segala, semua beberapa, sedikit dan sebagainya.
c) kata bilangan yang membawa maksud himpunan.
Contohnya, ketiga-tiga, berabad-abad, berguni-guni dan sebagainya.
d) kata bilangan yang membawa maksud pisahan.
Contohnya masing-masing, tiap-tiap dan sebagainya.
e) kata bilangan yang membawa maksud pecahan.
Contohnya setengah, sepertiga, dua pertiga dan sebagainya.
Kata bilangan pisahan "setiap" atau "tiap-tiap" tidak perlu diikuti penjodoh bilangan, isu sebenarnya ialah sama ada kata nama yang hadir selepas kata setiap perlu didahului penjodoh bilangan atau tidak.
Bagi menghasilkan ayat yang gramatis dan untuk menunjukkan bilangan kata nama perlu hadir berpasangan dengan penjodoh bilangan.
Penjodoh bilangan lazimnya digunakan berpasangan dengan nama apabila menunjukkan bilangan.
Contohnya, tiga buah kenderaan dan lima buah rumah.
Oleh sebab itu, kata bilangan tentu, himpunan, dan kata bilangan "beberapa".
Contohnya,
1.
beberapa pelajar (salah)
beberapa orang pelajar (betul)
2.
kelima-lima pelajar (salah)
kelima-lima orang pelajar (betul)
3.
lima guru (salah)
lima orang guru (betul)
4.
Setiap batang pen (salah)
setiap pen (betul)
5.
sesetengah buah buku (salah)
sesetengah buku (betul)
6.
setengah-setengah kumpulan pelajar (salah)
setengah-setengah pelajar (betul)
7.
tiap-tiap batang rokok (salah)
tiap-tiap rokok (betul)
8.
berjuta-juta murid (salah)
berjuta-juta orang murid (betul)
9.
beribu-ribu pendatang asing (salah)
beribu-ribu orang pendatang asing (betul)
10.
sejuta kereta (salah)
sejuta buah kereta (betul)
Selamat belajar!
Sekian, terima kasih.

24 May 2015

CANGGIHNYA BAHASA MELAYU - SISTEM TANDA BACA - KALIMAT BERTANDA INTONASI BERGAYA

Pertemuan nostalgia antara penulis senior dengan guru baru belajar yang mencatatkan seribu satu cerita dalam permulaan ringkas dan padat. Terima kasih Tuan Haji Ismail Bin Dahaman atas hadiah semangat Bahasa Jiwa Bangsa ini. Saya ingin mengucapkan tahniah atas hasil penulisan selama 10 tahun akhirnya keluar dari ketuhar penerbitan untuk disajikan kepada pengguna bahasa, pencinta bahasa, dan penulis bahasa.
Sila rujuk panduan tatabahasa seperti dalam buku TATABAHASA DEWAN dan tanda baca yang tepat seperti dalam buku
CANGGIHNYA BAHASA MELAYU - SISTEM TANDA BACA - KALIMAT BERTANDA INTONASI BERGAYA
[Kulit Lembut RM40.00.
Kulit Keras RM45.00]
terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka.

21 May 2015

Penggunaan penanda wacana "selain itu", "Selain daripada itu", dan "Lain daripada itu".

INFO BAHASA
Penggunaan penanda wacana "selain itu", "Selain daripada itu", dan "Lain daripada itu".

Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat, "Selain" bermaksud "di samping". Oleh itu, penanda wacana "Selain itu" tidak perlu ditambah "daripada" kerana kata sendi nama "daripada" hanya boleh hadir di hadapan kata nama atau frasa nama yang menyatakan punca bagi manusia, haiwan, benda, dan unsur mujarad, sumber atau asal kejadian sesuatu benda, dan perbezaan atau perbandingan.

Penanda wacana yang betul ialah selain itu. Penggunaan "selain daripada itu" merupakan bentuk lewah kerana selain itu sudah bermaksud lain daripada itu.

Bagaimanakah pula "lain daripada itu"?
Sebenarnya, "lain daripada itu" ialah penanda wacana yang gramatis. Gunakanlah penanda wacana ini dengan baik untuk memurnikan bahasa kebangsaan kita.

Kesimpulannya, yang berikut ialah senarai penanda wacana yang sama maksudnya dengan "Selain itu" tetapi disalah tulis oleh pengguna bahasa:

1.
Selain itu, (betul)
Selain daripada itu, (salah)

2.
Di samping itu, (betul)
Disamping itu, (salah)

3.
Sementara itu, (betul)
Sementelah itu, (salah)

4.
Bukan itu sahaja, (betul)
Bukan sahaja itu, (salah)

5.
Seterusnya, (betul)
Seterusnya itu, (salah)

6.
Lain daripada itu, (betul)
Selain daripada itu, (salah)

Sekian untuk hari ini,
Salam bahasa jiwa bangsa!

20 May 2015

Marilah kita mengeja makanan dengan betul.INFO BAHASA
EJAAN MAKANAN - (SIRI 2)
Oleh sebab makanan menjadi topik perbualan manusia pada zaman ini.
Marilah kita mengeja makanan dengan betul.

Malaysia ialah negara yang kaya dengan makanan. Makanan di negara kita terdiri daripada makanan tradisional pelbagai bangsa dari Timur waima dari Barat. Walau bagaimanapun, banyak penggguna bahasa yang mengeja makanan dengan salah. Oleh sebab itu, kita haruslah mengeja makanan dengan betul supaya semua restoran mahupun gerai di Malaysia menggunakan ejaan yang betul dan standard. Proses menstandardkan ejaan memakan masa berpuluh-puluh tahun walaupun Kamus Dewan sudah sedia menyajikan pedoman dan rujukan yang terbaik.
Akhir kata, eja dengan betul, makan dengan betul, barulah hidup dengan sihat!
Selamat menjamu selera!

19 May 2015

Kesalahan "ke kiri dan kanan" , "ke atas dan bawah" , dan "ke depan dan belakang"

INFO BAHASA
Kesalahan "ke kiri dan kanan" , "ke atas dan bawah" , dan "ke depan dan belakang"
Banyak pengguna bahasa, terutamanya murid sekolah rendah dan menengah suka membuat kesalahan ini. Soalan ini juga amat popular dalam peperiksaan, terutamanya dalam soalan tatabahasa.
Sebenarnya, arah yang berbeza harus dibahagikan dengan kata sendi nama yang berasingan. "kiri" dan "kanan" , "depan dan belakang" , "atas dan bawah" ialah arah yang berbezaa. Oleh sebab itu, kita harus menyendikan frasa tersebut dengan kata sendi untuk menjelaskan perbezaan arahnya.
1.
Ali berjalan dari kiri kanan pintu sekolah.(salah)
Ali berjalan dari kiri ke kanan pintu sekolah. (betul)
2.
Ibu melihat ke kiri dan kanan sebelum melintas jalan. (salah)
Ibu melihat ke kiri dan ke kanan sebelum melintas jalan. (betul)
3.
Adik memandang ke atas dan bawah bangunan itu.(salah)
Adik memandang ke atas dan ke bawah bangunan itu. (betul)
4.
Salleh melihat ke depan dan belakang kereta itu. (salah)
Salleh melihat ke depan dan ke belakang kereta itu. (betul)
Saya berharap pengguna bahasa menggunakan kata sendi nama dengan betul agar ayat yang dibina lebih gramatis dan kita dapat menjawab dengan betul dalam peperiksaan.
Sekian untuk hari ini.

18 May 2015

"JUSTERU ITU" YANG DISALAH GUNA KERANA DIANGGAP "OLEH ITU"

INFO BAHASA
18.5.2015
“JUSTERU ITU” YANG DISALAH GUNA KERANA DIANGGAP “OLEH ITU”
"Justeru" membawa dua makna.
1. Justeru bermakna kebetulan, tepat, kena benar.
Contohnya: Kenapa justeru sekarang ini engkau harus pergi?
2. Makna kedua ialah malahan, bahkan.
Contoh: "Sekali-kali tidak pernah saya mencaci dia, justeru saya puji dia".
Penggunaan "justeru" yang membawa maksud "oleh itu" tidak boleh digunakan.
Contohnya dalam ayat:
"Saya tidak bersetuju dengan pandangannya. Justeru, saya tidak menyokong cadangannya."
Penggunaan “justeru” dalam ayat di atas tidak sama dengan dua makna yang dihuraikan di atas.
Kesimpulannya, “justeru itu” tidak gramatis dan menyalahi maknanya dan kegunaannya dalam ayat. Mulai hari ini, janganlah kita tulis “Justeru itu”, tulislah penanda wacana seperti yang berikut:
1. Oleh sebab itu,
2. Oleh hal yang demikian,
3. Oleh itu,
Sekian, terima kasih.

15 May 2015

MAKANAN: eja dengan betul, makan dengan betul, barulah hidup dengan sihat!

INFO BAHASA


Malaysia ialah negara yang kaya dengan makanan. Makanan di negara kita terdiri daripada makanan tradisional pelbagai bangsa waima dari Barat. Walau bagaimanapun, banyak penggguna bahasa yang mengeja makanan dengan salah. Oleh sebab itu, kita haruslah mengeja makanan dengan betul supaya semua restoran mahupun gerai di Malaysia menggunakan ejaan yang betul dan standard. Proses menstandardkan ejaan memakan masa berpuluh-puluh tahun walaupun Kamus Dewan sudah sedia menyajikan pedoman dan rujukan yang terbaik.

Akhir kata, eja dengan betul, makan dengan betul, barulah hidup dengan sihat!
Selamat menjamu selera!

14 May 2015

KATA MAJMUK PISAH YANG DIDEKATKAN OLEH PENGGUNA BAHASA YANG DEGIL

INFO BAHASA
KATA MAJMUK PISAH YANG DIDEKATKAN OLEH PENGGUNA BAHASA YANG DEGIL
Banyak kesilapan bahasa yang melibatkan kata majmuk. Pengguna bahasa Melayu memang pelik. Mereka tahu mengeja "hari raya" tetapi mengeja "pasaraya" dengan mendekatkan kedua-dua perkataan tersebut ambil membuang aksara "r" pada salah satu perkataan tersebut sewenang-wenangnya.
Antara kesalahan yang lazim kita lihat adalah seperti yang berikut:
1.
pasaraya (salah)
pasar raya (betul)
2.
gambarajah (salah)
gambar rajah (betul)
3.
alat siaraya (salah)
alat siar raya (betul)
4.
keretapi (salah)
kereta api (betul)
5.
urusetia (salah)
urus setia (betul)
6.
lebuhraya (salah)
lebuh raya (betul)
7.
alatulis (salah)
alat tulis (betul)
8.
ulangkaji (salah)
ulang kaji (betul)
9.
penguatkuasa (salah)
penguat kuasa (betul)
10.
matapelajaran (salah)
mata pelajaran (betul)
11.
bandaraya (salah)
bandar raya (betul)
Ada lagi? Sila cadangkan
Bagaimanakah pula keadaannya dengan kata nama khas berikut?
(a) Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL)
(b) Majlis Bandaraya Shah Alam (MBSA)
(c) Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah (MBMB)
Ejaan yang betul ialah bandar raya kecuali Dewan Bandaraya Kuala Lumpur yang telah diwartakan sebelum tahun 1972. Bagi ejaan yang diwartakan, bandaraya dieja rapat seperti Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur dan lain-lain. Namun begitu, selepas tahun 1972, kita hendaklah menggunakan Sistem Ejaan Baharu yang telah diselaraskan termasuklah ejaan bandar raya.
Walau bagaimanapun, penamaan beberapa dewan bandar raya dan majlis bandar raya selepas tahun 1972 masih mewartakan ejaan lama. Hal ini amat mengecewakan saya sebagai pencinta bahasa kebangsaan. Begitu juga dengan papan-papan tanda di tempat awam. Papan-papan tanda tersebut dinamakan dan dibetulkan bawah bidang kuasa pihak berkuasa tempatan yang mungkin kurang arif dalam bidang bahasa.
Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) biasanya akan memantau dan membuat teguran kepada pihak yang melakukan kesalahan. Di samping itu, pihak berkuasa tempatan akan menguatkuasakan undang-undang atau peraturan yang ada pada mereka untuk mempertingkatkan kualiti bahasa pada papan tanda di negara kita.
Sebenarnya, bahasa Melayu amat mudah. Kita yang merumitkannya dengan mengingati perkara yang salah. Oleh sebab itu, kita haruslah betulkan yang salah, biasakan yang betul.
Selamat belajar!

13 May 2015

PENGUNAAN KATA GANTI NAMA DIRI SINGKAT

PENGUNAAN KATA GANTI NAMA DIRI SINGKAT
Kata ganti nama diri singkat lazimnya disalah tulis oleh pengguna bahasa. Hal ini dikatakan demikian kerana pengguna bahasa beranggapan bahawa cara menulis kata ganti nama diri biasa dan singkat adalah sama. Lihat beberapa cointoh kesilapan di bawah:
1. *Beg ini perlu kau bawa esok.
2. *Lantai ini mesti kau mop.
3. *Kertas itu mesti ku ambil daripadanya.
4. *Lukisan itu ada pada mu.
Kata ganti nama ku, mu, dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya; ku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya.
Kata ganti nama diri kau ialah kependekan engkau, digunakan sebagai awalan yang terikat dengan kata kerja pasif maka itu ditulis bercantum.
Contohnya:
1.
Kau bacalah buku ini. (salah)
Kaubacalah buku ini. (betul)
2.
Cek itu sudah kau terima? (salah)
Cek itu sudah kauterima? (betul)
Kata ganti nama diri ku ialah kependekan aku dan digunakan juga sebagai awalan yang terikat dengan kata kerja pasif atau kata yang mendahuluinya.
Contohnya:
3.
Bintang di langit ku lihat bersamanya. (salah)
Bintang di langit kulihat bersamanya. (betul)
4.
Berita itu tidak habis-habis ku dengar. (salah)
Berita itu tidak habis-habis kudengar. (betul)
5.
Di situlah rumah ku. (salah)
Di situlah rumahku (betul)
6.
Ayah menemani ku belajar Matematik. (salah)
Ayah menemaniku belajar Matematik. (betul)
Bagi kata ganti nama diri mu pula (kependekan kamu), digunakan sebagai akhiran yang terikat dengan kata yang mendahuluinya.
Contohnya:
7.
Surat ini sudah kuberi kepada mu (salah)
Surat ini sudah kuberi kepadamu. (betul)
8.
Adakah ini buku mu? (salah)
Adakah ini bukumu? (betul)
9.
Ibu dan ayah amat menyayangi mu. (salah)
Ibu dan ayah amat menyayangimu. (betul)
LATIH TUBI:
Betulkan kesalahan dalam ayat-ayat di bawah:
1. *Beg ini perlu kau bawa esok.
2. *Lantai ini mesti kau mop.
3. *Kertas itu mesti ku ambil daripadanya.
4. *Lukisan itu ada pada mu.
Selamat mencuba!
Sekian untuk hari ini.

PERBEZAAN ANTARA "MEMBAIKI", "MEMPERBAIKI" DENGAN "MEMPERBAIK"

INFO BAHASA
PERBEZAAN ANTARA "MEMBAIKI", "MEMPERBAIKI" DENGAN "MEMPERBAIK"
Secara umumnya, banyak pengguna bahasa waima guru subjek Bahasa Melayu sendiri turut menggunakan kata kerja membaiki, memperbaiki, dan memperbaik dengan cara yang salah. Hal ini dikatakan demikian kerana kebanyakan mereka beranggapan bahawa perkataan "membaiki" dan "memperbaiki" membawa maksud yang sama.
Sebenarnya, maksud ketiga-tiga perkataan itu ada perbezaan yang besar. Lihat makna perkataan tersebut mengikut Kamus Dewan Edisi Ketiga seperti yang berikut:
membaiki = membetulkan apa-apa yang rosak, salah dan sebagainya
memperbaiki = (sastera lama) berbuat baik kepada
memperbaik = menjadikan bertambah baik (bagus, rapi dan sebagainya)
Antara kesilapan pengguna bahasa dan pembetulannya:
1.
Ali membaiki kereta yang rosak. (betul)
Ali memperbaiki kereta yang rosak. (salah)
2.
Teoh memperbaik tulisannya yang cakar ayam. (betul)
Teoh membaiki tulisannya yang cakar ayam. (salah)
3.
Dashmita memperbaiki orang tuanya dengan mentaati mereka. (betul)
Dashmita memperbaik orang tuanya dengan mentaati mereka. (salah)
4.
Pihak kerajaan tempatan itu membaiki kerosakan jalan raya. (betul)
Pihak kerajaan tempatan itu memperbaiki kerosakan jalan raya. (salah)
5.
Ayah pandai membaiki kerosakan alat elektronik. (betul)
Ayah pandai memperbaiki kerosakan alat elektronik. (salah)
6.
Abang Zul memperbaik sistem audio keretanya di kesai aksesori. (betul)
Abang Zul memperbaiki sistem audio keretanya di kesai aksesori. (salah)
Sudah jelas dan mudah, bukan?
Saya berharap agar anda semua mendapat pencerahan tentang perbezaan antara membaiki, memperbaiki, dan memperbaik.
Selamat belajar dan ingatlah bahawa betulkan yang salah, biasakan yang betul.
Selamat pagi dan salam bahasa jiwa bangsa!

11 May 2015

PENGGUNAAN "DI ANTARA" DAN "ANTARA"

INFO BAHASA
11 MEI 2015

PENGGUNAAN "DI ANTARA" DAN "ANTARA"

Banyak pengguna bahasa menyalahgunakan frasa di antara dengan antara. Oleh sebab itu, saya ingin menerangkan perbezaan antara kedua-dua frasa ini.

Frasa sendi nama di antara digunakan apabila kata antara berfungsi sebagai kata nama. Frasa sendi nama di antara hanya dapat digunakan untuk menunjukkan kedudukan fizikal atau tempat.

Contohnya:
1.
Anak kecil itu duduk antara ibu dengan bapanya.(salah)
Anak kecil itu duduk di antara ibu dengan bapanya. (betul)

2.
Tambak Johor terletak antara Johor Bahru dengan Singapura. (salah)
Tambak Johor terletak di antara Johor Bahru dengan Singapura. (betul)

Kata antara yang berfungsi sebagai kata sendi nama boleh mendahului ayat yang menunjukkan perbandingan.
Contohnya:

3.
Di antara ilmu perubatan dengan ilmu biologi ada persamaannya. (salah)
Antara ilmu perubatan dengan ilmu biologi ada persamaannya. (betul)

4.
Di antara Fatimah dengan Rahmah banyak perbezaannya. (salah)
Antara Fatimah dengan Rahmah banyak perbezaannya. (betul)


Kata sendi nama antara biasanya diikuti oleh kata nama am yang tidak perlu diulang.

Contohnya:
5.
Antara lagu-lagu persembahannya ialah “Janji Manismu” dan “Kau Mawarku”. (salah)
Antara lagu persembahannya ialah “Janji Manismu” dan “Kau Mawarku”.  (betul)

6.
Antara faktor-faktor murid ponteng sekolah ialah pengaruh rakan sebaya. (salah)
Antara faktor murid ponteng sekolah ialah pengaruh rakan sebaya.  (betul)

Kata sendi nama antara hanya dapat diikuti kata nama am jamak yang mengalami penggandaan separa seperti adik-beradik yang membawa makna kumpulan orang dan sebagainya yang tertentu.

Contohnya:
7.
Mereka berbincang di antara adik-beradik. (salah)
Mereka berbincang antara adik-beradik. (betul)

Kata sendi nama antara boleh juga diikuti oleh bilangan tentu seperti dua, tiga, sepuluh, seribu dan sebagainya, kata bilangan tidak tentu seperti beberapa, semua dan sebagainya, dan kata bilangan himpunan seperti kedua-dua, ketiga-tiga, beratus-ratus dan sebagainya.

Contohnya:
8.
Jarak di antara dua buah bangunan itu jauh. (salah)
Jarak antara dua buah bangunan itu jauh. (betul)

Kata sendi nama antara juga boleh diikuti oleh kata ganti nama diri seperti mereka, kita dan -nya.

Contohnya:
9.
Di antara mereka, banyak persamaannya. (salah)
Antara mereka, banyak persamaannya. (betul)

10.
Jangan ada dusta di antara ahli kita. (salah)
Jangan ada dusta antara ahli kita. (betul)

Kesimpulannya, terdapat perbezaan yang jelas antara kata sendi nama antara dengan kata arah di antara, sama ada dari segi golongan kata mahupun penggunaannya. Oleh itu, sebagai pengguna bahasa yang peka kepada perbezaan tersebut, sewajarnyalah kita memastikan penggunaan kata yang tepat antara kedua-dua perkataan.

Selamat belajar kepada semua!
Selamat menjawab soalan peperiksaan!

8 May 2015

PERBEZAAN ANTARA SEBAB, OLEH SEBAB, KERANA, dan OLEH KERANA

INFO BAHASA
07.05.2015
PERBEZAAN ANTARA SEBAB, OLEH SEBAB, KERANA, dan OLEH KERANA
"Oleh" merupakan kata sendi dan mengikut hukum tatabahasa bahasa Melayu, apabila digunakan dalam frasa atau ayat, kata sendi itu haruslah diikuti oleh kata nama.
Contohnya:
1. Majlis Bicara Bahasa itu dirasmikan oleh Tun Ismail.
2. Pokok bunga mawar itu dirosakkan oleh budak-budak nakal itu.
3. Lukisan itu dilukis olehnya.
Sebenarnya, perkataan "sebab" dan "kerana" berbeza dari segi golongan katanya. Perkataan "sebab" ialah kata nama, manakala perkataan "kerana" ialah kata hubung pancangan keterangan.
Perkataan "sebab" boleh dijadikan kata hubung dengan syarat disertakan kata sendi nama "oleh" untuk menjadi frasa sendi nama "oleh sebab" yang membawa maksud "kerana".
Oleh itu, frasa yang betul ialah "oleh sebab" dan bukannya "oleh kerana".
Lihat beberapa contoh yang berikut:
1.
Ayah tidak hadir ke pejabat kerana demam. (betul)
Ayah tidak hadir ke pejabat oleh kerana demam. (salah)
Ayah tidak hadir ke pejabat sebab demam. (salah)
Ayah tidak hadir ke pejabat oleh sebab demam. (betul)
2.
Oleh sebab tidak mempunyai wang, dia tidak mengikuti wisata ilmu ke Thailand. (betul)
Oleh kerana tidak mempunyai wang, dia tidak mengikuti wisata ilmu ke Thailand. (salah)
Kerana tidak mempunyai wang, dia tidak mengikuti wisata ilmu ke Thailand. (betul)
Sebab tidak mempunyai wang, dia tidak mengikuti wisata ilmu ke Thailand. (salah)
3.
Oleh sebab sering berlaku kemalangan, jalan itu dijadikan jalan sehala. (betul)
Oleh kerana sering berlaku kemalangan, jalan itu dijadikan jalan sehala. (salah)
Kerana sering berlaku kemalangan, jalan itu dijadikan jalan sehala. (betul)
Sebab sering berlaku kemalangan, jalan itu dijadikan jalan sehala. (salah)
4.
Jonathan tidak mengikuti latihan bola sepak oleh sebab hujan.(betul)
Jonathan tidak mengikuti latihan bola sepak oleh kerana hujan.(salah)
Jonathan tidak mengikuti latihan bola sepak kerana hujan.(betul)
Jonathan tidak mengikuti latihan bola sepak sebab hujan.(salah)
5.
Pemain skuasy itu tewas oleh sebab kurang latihan.(betul)
Pemain skuasy itu tewas oleh kerana kurang latihan.(salah)
Pemain skuasy itu tewas kerana kurang latihan.(betul)
Pemain skuasy itu tewas sebab kurang latihan.(salah)
6.
Dia mendapat keputusan yang cemerlang oleh sebab ketekunannya.(betul)
Dia mendapat keputusan yang cemerlang oleh kerana ketekunannya.(salah)
Dia mendapat keputusan yang cemerlang kerana ketekunannya.(betul)
Dia mendapat keputusan yang cemerlang sebab ketekunannya.(salah)
Saya berharap agar pengguna bahasa tidak menggunakan "oleh kerana" dalam ayat, wacana, waima bicara.
Selamat bertugas!
Selamat belajar!

6 May 2015

PERBEZAAN "BANYAK" DAN "RAMAI"

INFO BAHASA 06.05.2015
PERBEZAAN PERKATAAN "BANYAK" DAN "RAMAI"
Banyak pengguna bahasa yang mengalami kekeliruan tentang penggunaan perkataan “banyak” dan “ramai” dalam ayat. Lihat penggunaan perkataan “ banyak” dan “ramai” dalam ayat yang di bawah ini.
1. Ramai orang di stadium yang menonton perlawanan itu.
2. Banyak orang di stadium yang menonton perlawanan itu.
Persoalan yang hendak dikemukakan di sini ialah ayat manakah yang betul dan tepat. Oleh sebab kedua-dua perkataan ini kelihatan hampir sama, kedua-dua perkataan tersebut seakan-akan dapat bertukar ganti tanpa mengubah maksud.
Namun demikian, kedua-dua perkataan itu membawa makna yang berbeza apabila menerima apitan ke-....-an. Perkataan yang terbentuk, iaitu keramaian dan kebanyakan sungguh berbeza makna dan penggunaannya dalam ayat.
Sebagai contohnya, frasa “majlis keramaian” tidak boleh digantikan dengan frasa “majlis kebanyakan”.
Lihat ayat yang di bawah ini:
3(a). Penyanyi lagu asli itu sering diundang untuk membuat persembahan di majlis keramaian. [Betul]
3(b). Penyanyi lagu asli itu sering diundang untuk membuat persembahan di majlis kebanyakan. [Salah]
Dalam hal ini, frasa nama “majlis keramaian” menunjukkan suasana sama ada rasmi atau tidak rasmi. Oleh itu, frasa nama “majlis kebanyakan” tidak tepat.
Frasa “orang kebanyakan” pula tidak boleh bertukar ganti dengan frasa `orang keramaian”.
Lihat ayat contoh yang di bawah ini:
4(a). Putera raja negeri itu berkahwin dengan orang kebanyakan. [Betul]
4(b). Putera raja negeri itu berkahwin dengan orang keramaian. [Salah]
Selain itu, perkataan “kebanyakan” dan “keramaian” memperlihatkan perbezaan yang nyata seperti yang terdapat dalam ayat yang di bawah ini:
5(a). Kebanyakan murid sekolah ini berasal dari kawasan pedalaman. [ Betul]
5(b). Keramaian murid sekolah ini berasal dari kawasan pedalaman. [Salah]
Ayat (3) hingga (5) di atas membuktikan bahawa maksud dan pengunaan perkataa “ramai” dengan “banyak” berbeza. Sila lihat pantun dua kerat yang di bawah ini pula:
Banyak udang, banyak garam.
Banyak orang, banyak ragam.
Sila lihat pantun tersebut apabila menggunakan perkataan “ramai”:
Ramai udang, ramai garam.
Ramai orang, ramai ragam.
Hal ini juga menunjukkan bahawa perkataan “banyak” dan `ramai” berbeza maksud dan penggunaannya.
Hal ini membuktikan bahawa perkataan”ramai” lebih sesuai digunakan untuk menggambarkan suasana. Jika suasana di stadium itu riuh rendah, perkataan atau frasa yang sesuai ialah “ramai orang”.
Jika suasananya senyap sunyi (contohnya, semua orang di dalam stadium sedang bertafakur), perkataan atau frasa yang sesuai digunakan ialah “ramai orang” juga.
Walaupun keadaannya sunyi, perkataan “ramai” juga digunakan. Penggunaan perkataan “banyak” memerlukan kita ingin mengetahui jumlahnya.
Sebagai contohnya:
6. Banyak penyokong Kelantan yang akan menyaksikan perlawanan pada malam ini.
Namun demikian, Kamus Dewan Edisi Keempat pula tidak membezakan penggunaan perkataan “ramai” dengan `banyak”. Semua pengguna bahasa perlulah memahami bahawa Kamus Dewan merakamkan apa-apa sahaja yang dituturkan oleh pengguna termasuk bahasa yang baku dengan bahasa yang tidak baku. Maksud yang baku bagi perkataan “banyak” ialah jumlah yang merujuk bilangan yang melebihi satu atau seorang. Jumlahnya dapat diketahui jika dibilang atau dikira.
Ayat contoh:
7. Banyak murid yang ponteng sekolah pada hari ini.
8. Saya telah menyemak banyak buku latihan murid pada hari ini.
9. Murid itu membeli pelbagai barang kerana banyak duit.
10.Guru bahasa Melayu itu bimbang kerana masih banyak murid di kelasnya yang lemah dalam penulisan karangan.
11. Kita mestilah banyak membaca buku atau majalah untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dalam diri.
Maksud yang baku bagi perkataan “ramai” pula ialah jumlah yang melebihi seorang berdasarkan suasana. Jumlahnya pula tidak perlu diketahui.
Ayat contoh:
12. Ramai penonton yang memenuihi stadium ketika Selangor menentang pasukan Kelantan pada malam tadi.
13. Pada pagi itu, ramai orang yang bersesak-sesak di stesen komuter itu untuk pergi ke tempat kerja.
14. Semasa perhimpunan itu, ramai orang yang bertempiaran lari apabila pihak polis menyemburkan gas pemedih mata.
15. Dalam kejohanan olahraga sekolah itu, ramai ibu bapa yang hadir untuk menyaksikan anak masing-masing mengambil bahagian.
16. Semasa pertunjukan akrobatik itu, ramai penonton yang hadir bersama-sama anak kecil mereka.
Sila teliti ayat yang di bawah ini:
17(a). Keramaian murid yang ponteng sekolah pada hari ini daripada kelas tingkatan 5.[Salah]
17(b). Kebanyakan murid yang ponteng sekolah pada hari ini daripada kelas tingkatan 5.[Betul]
18(a). Ramai kasut diletakkan di halaman rumah.[Salah]
18(b). Banyak kasut diletakkan di halaman rumah.[Betul]
Apakah perbezaan antara frasa `ramai orang” dengan “orang ramai”?
Frasa `ramai orang” menunjukkan suasana, iaitu orang yang berada di sesuatu tempat kerana sesuatu aktiviti, program atau kejadian.
Ayat contoh:
19.Ramai orang yang menyaksikan kemalangan ngeri itu.
Frasa nama “orang ramai” pula bermaksud masyarakat atau orang awam.
20. Perdana Menteri mempersilakan orang ramai untuk menghadiri majlis rumah terbuka bersempena dengan sambutan Aidifitri.
Berkaitan dengan hal ini pula, banyak pelajar yang mengalami kekeliruan tentang ejaan perkataan “kebanyakan sama ada ditulis dengan satu `k”(kebanyakan) atau dua `k” (kebanyakkan).
Oleh sebab perkataan “kebanyakan” kata nama, perkataan ini hendaklah ditulis dengan satu `k”. Bagi perkataan yang digolongkan sebagai kata kerja seperti “membanyakkan”, dua `k” diperlukan.
Persoalan lain yang timbul tentang isu ini ialah bolehkah kata bilangan tak tentu seperti banyak, sedikit, ramai, sebilangan, dan sebagainya digunakan untuk orang ramai?
Jika anda telah memahami penggunaan perkataan `banyak” dan `ramai”, sila kenal pasti penggunaan perkataan `banyak” dan `ramai” yang tepat di bawah ini:
21. Banyak kasut yang hilang di masjid pada setiap hari Jumaat.
22. Ramai bahan bacaan yang terdapat di perpustakaan sekolah kita.
23. Ramai orang yang menyaksikan pertunjukan itu.
24. Orang banyak dinasihati supaya menjimatkan penggunaan air.
25. Majlis keramaian itu diadakan bersempena dengan pelantikan beliau sebagai Menteri Pelajaran.
26. Orang kebanyakan menjadi pilihan putera raja itu sebagai isteri.
Sila teliti ayat yang di bawah ini pula:
27. Tidak ramai orang yang hadir menyaksikan pertunjukan itu.(Berdasarkan majlis/aktiviti pada masa tersebut)
28. Tidak banyak orang yang akan hadir menyaksikan pertunjukan itu.(Berdasarkan senarai pengunjung)
29. Sedikit orang yang hadir menyaksikan pertunjukkan itu.(suasana)
30. Hanya sebilangan orang yang tidak makan makanan ini. (Bilangan yang kecil jumlahnya)
Secara tuntas, perkataan “banyak” dan “ramai” memperlihatkan pelbagai penggunaan sama ada pembentukan frasa atau pengimbuhan seperti banyak orang, ramai orang, majlis keramaian dan juga keramaian dan kebanyakan. Perkataan “ramai” hanya digunakan untuk merujuk manusia dan menunjukkan suasana. Perkataan “banyak” pula digunakan untuk merujuk manusia dan bukan manusia dari segi bilangan atau jumlah.

5 May 2015

INFO BAHASA 5.5.2015

INFO BAHASA
5.5.2015
PENGGGUNAAN "BOLEH" DAN "DAPAT".
Pada hari ini, saya akan menerangkan penggunaan perkataan "boleh" dan "dapat" yang sering kali disalahgunakan oleh pengguna bahasa. Kata "boleh" lebih sesuai digunakan dalam hubungan dengan keizinan atau kebenaran. Kata "dapat" pula lebih sesuai digunakan dalam hubungan dengan keupayaan atau kemampuan.
1.
Saya tidak boleh ke luar rumah tanpa kebenaran ibu bapa. (betul)
Saya tidak dapat ke luar rumah tanpa kebenaran ibu bapa. (salah)
2.
Remaja bawah 18 tahun tidak boleh membeli rokok. (betul)
Remaja bawah 18 tahun tidak dapat membeli rokok. (salah)
3.
Saya tidak boleh masuk ke stadium kerana tiket sudah habis terjual. (betul)
Saya tidak dapat masuk ke stadium kerana tiket sudah habis terjual. (salah)
4.
Saya tidak dapat memanjat pokok kelapa itu kerana pokok itu sangat tinggi. (betul)
Saya tidak boleh memanjat pokok kelapa itu kerana pokok itu sangat tinggi. (salah)
5.
Adik saya baru berumur lima belas tahun, tetapi sudah dapat memandu kereta. (betul)
Adik saya baru berumur lima belas tahun, tetapi sudah boleh memandu kereta.
6.
Walaupun adik saya sudah dapat memandu kereta, tetapi dia belum boleh memandu kereta di jalan raya kerana lesen memandu hanya boleh diberikan kepada orang yang berumur sekurang-kurangnya lapan belas tahun. (betul)
Walaupun adik saya sudah dapat memandu kereta, tetapi dia belum dapat memandu kereta di jalan raya kerana lesen memandu hanya boleh diberikan kepada orang yang berumur sekurang-kurangnya lapan belas tahun. (salah)
7.
Walaupun sudah tua, namun Pak Samad dapat mendaki gunung Kinabalu itu. (betul)
Walaupun sudah tua, namun Pak Samad boleh mendaki gunung Kinabalu itu. (salah)
8.
Orang yang berumur lebih daripada lima puluh lima tahun tidak boleh menyertai pertandingan bola sepak itu. (betul)
Orang yang berumur lebih daripada lima puluh lima tahun tidak dapat menyertai pertandingan bola sepak itu. (salah)
Sekian untuk hari ini, terima kasih.
Selamat bertugas kepada guru!
Selamat menduduki peperiksaan kepada murid yang bakal mendudukinya hari ini.

29 April 2015

TATABAHASA: PERIMBANGAN KATA

INFO BAHASA 29.4.2015
PERIMBANGAN KATA
Baca ayat di bawah dengan teliti, kemudian kenal pasti satu kesalahan bahasa yang terdapat dalam ayat tersebut:
(a) Kesihatan ayah merosot dari hari ke sehari.
(b) Kesihatan ayah merosot dari sehari ke hari.
Banyak calon peperiksaan waima pengguna bahasa lazimnya membuat kesilapan seperti ayat di atas. Kesilapan tersebut dinamakan kesalahan perimbangan kata. Hal ini dikatakan demikian kerana penggunaan frasa "dari hari ke sehari" tidak ada perimbangan kata. Berikut ialah jawapan yang boleh diterima:
(a) Kesihatan ayah merosot dari hari ke hari.
atau
(b) Kesihatan ayah merosot dari sehari ke sehari.
Dalam ayat di atas, perimbangan kata berlaku kerana kedua-dua perkataan selepas kata sendi nama adalah sama dan memiliki standardisasi tatabahasa bahasa Melayu.
Sebagai bonus, lihatlah beberapa contoh kesalahan dan pembetulannya:
1.
dari minggu ke seminggu (salah)
dari seminggu ke minggu (salah)
dari minggu ke minggu (betul)
dari seminggu ke seminggu (betul)
2.
dari sehari ke hari (salah)
dari hari ke sehari (salah)
dari hari ke hari (betul)
dari sehari ke sehari (betul)
3.
dari bulan ke sebulan (salah)
dari sebulan ke bulan (salah)
dari bulan ke bulan (betul)
dari sebulan ke sebulan (betul)
4.
dari seabad ke abad (salah)
dari abad ke seabad (salah)
dari abad ke abad (betul)
dari seabad ke seabad (betul)
5.
dari jam ke sejam (salah)
dari sejam ke jam (salah)
dari jam ke jam (salah)
dari sejam ke sejam (betul)
6.
dari tahun ke setahun (salah)
dari setahun ke tahun (salah)
dari tahun ke tahun (betul)
dari setahun ke setahun (betul)
Sebenarnya, banyak lagi senarai dapat saya tulis tetapi cukuplah sekadar memberikan beberapa contoh kepada anda sebagai pengguna bahasa yang bijaksana dan terang hati.
Saya berharap agar kesilapan bahasa seperti yang dinyatakan di atas tidak akan berulang lagi kerana sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna.
Selamat belajar kepada semua!
Selamat pagi!

21 April 2015

BUKU RUJUKAN ANALISIS ANTOLOGI TINGKATAN 1 & 4 (BAHARU) 2015

Guru sekolah yang ingin membeli secara LO bolehkan menghubungi jurujual daripada pihak penerbit dalam talian +60129888448 (Francis Lim)


18 March 2015

BETULKAN YANG SALAH, BIASAKAN YANG BETUL

BETULKAN YANG SALAH, BIASAKAN YANG BETUL
NAK MAKAN PUN MESTI TULIS DAN EJA DENGAN BETUL
1a. kueytiao (salah)
1b. kuetiao (salah)
1c. kuetiau (betul)
2a. sanwhic (salah)
2b. sandwhic (salah)
2c. sandwic (betul)
3a. murtabak (salah)
3b. murtaba (salah)
3c. martabak (betul)
4a. ais-kerim (salah)
4b. ais-krim (salah)
4c. aiskrim (betul)
5a. serunding (salah)
5b. seronding (salah)
5c. serondeng (betul)
6a. mee goreng (salah)
6b. me goreng (salah)
6c. mi goreng (betul)
7a. tosei (salah)
7b. tosai (salah)
7c. tose (betul)
8a. beryani (salah)
8b. beriyani (salah)
8c. beriani (betul)
9a. capatti (salah)
9b. cappty (salah)
9c. capati (betul)
10a. spagety (salah)
10b. spagetti (salah)
10c. spageti (betul)
11a. satey (salah)
11b. satay (salah)
11c. sate (betul)
12a. BBQ (salah)
12b. barbikeu (salah)
12c. barbeku (betul)
13a. Kobis (salah)
13b. Korbis (salah)
13c. Kubis (betul)
14a. mangkuang (salah)
14b. seng kuang (salah)
14c. sengkuang (betul)
15a. nasi impid (salah)
15b. nasi impit (salah)
15c. nasi himpit (betul)
16a. pohpiah (salah)
16b. pohpia (salah)
16c. popia (betul)

11 March 2015

RUMUSAN SPM 2015 - SET 1

Soalan 1 :Rumusan

[ 30 markah ]

Baca petikan di bawah dengan teliti dan kemudian buat satu rumusan tentang perkara-perkara negatif yang dilakukan oleh pembantu rumah warga asing dan cara menangani perkara tersebut. Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan.

         Sehingga Mei 2004, terdapat kira-kira 25 ribu orang pembantu rumah warga asing di Malaysia. Daripada jumlah itu, 90 peratus merupakan warga Indonesia dan bakinya warga Filipina, Thailand, India dan Nepal. Pengambilan pembantu rumah yang terdiri daripada warga asing membuktikan bahawa ramai rakyat Malaysia yang memerlukan khidmat pembantu rumah untuk membantu menguruskan kerja-kerja rumah. Dengan ini majikan dapat menumpukan perhatian terhadap kerja-kerja di pejabat atau menguruskan perniagaan mereka.
         Malangnya ramai antara kita yang mengambil jalan singkat untuk mendapatkan pembantu rumah melalui agensi-agensi yang tidak berdaftar. Malah selepas mendapat pembantu rumah, majikan biasanya tidak menyelidik dan bertanya lebih lanjut tentang latar belakang pembantu rumah mereka. Tindakan mereka ini selalunya akan mengundang musibah yang tidak terduga kemudian hari. Hal-hal yang tidak diingini ini terjadi kerana majikan biasanya akan menyerahkan sepenuhnya pengurusan rumah tangga kepada pembantu rumah.
         Walaupun tidak semua pembantu rumah warga asing ini menjadi duri dalam daging kepada majikan tetapi terdapat kes-kes pembantu rumah yang mendera anak majikan mereka sehingga cedera. Sering juga kita mendengar pembantu rumah yang cuai dalam melakukan tugasan mereka sehingga anak-anak yang dijaga itu terbiar atau terabai. Mereka hanya bersungguh-sungguh bekerja ketika majikan ada di rumah. Apabila majikan keluar bekerja, mereka akan curi tulang dengan berehat atau menonton televisyen.
         Ada seketikanya masalah pembantu rumah boleh memeningkan kepala majikan. Bayangkan sahaja majikan terpaksa menanggung bayaran bil telefon sehingga beratus-ratus ringgit semata-mata kerana pembantu rumah menggunakan telefon untuk berhubung dengan sanak-saudara di negara asal mereka. Bukan setakat itu sahaja, ada pula pembantu rumah yang membenarkan orang luar atau kenalannya masuk ke rumah semasa ketiadaan tuan rumah. Kerenah pembantu rumah yang sebegini pastinya menimbulkan tekanan kepada majikan. Seandainya majikan bertindak memberhentikan khidmat mereka, tentulah menimbulkan kesukaran kepada majikan untuk mencari pengganti. Mahu tidak mahu majikan hanya mendiamkan diri sahaja demi memastikan anak-anak dan rumah tangga mereka terjaga.
         Pada tahun 2003, Human Right Watch Malaysia melaporkan bahawa kira-kira 18 ribu orang pembantu rumah warga asing di Malaysia melarikan diri daripada majikan. Hal ini juga amat mengecewakan majikan kerana mereka yang melarikan diri ini turut mencuri barang-barang berharga milik majikan mereka. Tentu kita masih ingat akan peristiwa pembantu rumah menculik bayi majikannya untuk dibawa lari atau dijual kepada pihak ketiga. Walaupun perkara ini merupakan kes terpencil, namun kita perlu berwaspada terhadap pergerakan dan tindak tanduk pembantu rumah kita sebelum nasi menjadi bubur.
         Kita sememangnya tidak menyalahkan mana-mana pihak kerana masih ramai lagi warga asing yang bekerja di negara ini telah menunjukkan prestasi kerja dan tingkah laku yang baik. Perkara-perkara negatif yang melibatkan pembantu rumah warga asing ini sebenarnya ibarat seekor kerbau membawa lumpur, habis semuanya terpalit. Oleh yang demikian, jalan penyelesaian perlu dicari agar warga asing yang bekerja sebagai pembantu rumah mengetahui dan memahami etika bekerja yang betul. Lebih penting lagi ialah majikan tidak tertekan dengan masalah-masalah yang ditimbulkan oleh pembantu rumah mereka.

(Diubahsuaikan daripada
Profesionalisme Isu Pembantu Rumah
oleh Fazli Abdul Hamid,
Dewan Masyarakat, September 2004)

Petikan Umum

Berdasarkan petikan rumusan di atas, jawab soalan-soalan yang berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri.

(i)          Berikan maksud rangkai kata sebelum nasi menjadi bubur.
      [2 markah]
(ii)          Mengapakah berlakunya pelbagai masalah yang melibatkan pembantu rumah di negara kita?                             
[3 markah]
(iii)          Pada pendapat anda, wajarkah kerjaya sebagai pembantu rumah diceburi oleh anak-anak muda tempatan?    
[4 markah]17 February 2015

KESALAHAN EJAAN YANG BIASA DILAKUKAN OLEH CALON PEPERIKSAAN

KESALAHAN TATABAHASA DALAM AYAT

Baca ayat di bawah dengan teliti, betulkan kesalahan tatabahasa pada perkataan yang dihuruftebalkan. Senaraikan kesalahan tersebut dan berikan jawapan yang paling tepat.


1. Kakak menerima sehelai surat daripada sahabatnya.
2. Hamizan melilit tali kepada gasingnya sebelum melontar gasing itu ke tanah.
3. Kejayaan Nicole di dalam kejohanan Skuasy Dunia baru-baru ini akan menjadi kenangan sepanjang hayatnya.
4. Kejayaan Azali Azlan memperolehi 21A dalam SPM baru-baru ini disambut dengan perasaan gembira oleh keluarganya.
5. Sumbangan para-para karyawan amat besar dalam memartabatkan bahasa Melayu di negara kita.
6. Kakak memandu kereta dia dengan berhati-hati ketika melalui jalan yang berliku-liku itu.
7. Mak Cik Leha meminta anak-anaknya memperbesarkan rumah pusaka itu.
8. Para pemain bola sepak itu kebanyakannya berasal daripada kawasan pedalaman.
9. Kami berasa kekok ketika menghadiri ke majlis perkahwinan anak majikan kami yang penuh istiadat dan dihadiri oleh orang kenamaan itu.
10. Encik Musa dan isterinya masih berada di hospital kerana bedah siasat kepada jenazah anaknya masih belum selesai.
11. Kami sekelas terkejut bila mendengar bunyi dentuman yang kuat dari arah jalan raya.
12. Cikgu Hayati sedang menyemak buku latihan mata pelajaran bahasa Malaysia pelajar-pelajarnya.
13. Buku kerja itu tidak sahaja sesuai kepada pelajar yang akan menduduki peperiksaan tetapi juga kepada guru-guru.
14. Abang ke Putrajaya untuk menghadiri temu duga bagi untuk mendapatkan biasiswa pelajaran.
15. Gambar berukuran pasport mesti dilekatkan oleh anda pada borang permohonan ini.
16. Sejak kejadian semalam, Anita menyedari akan dia telah banyak berbuat salah terhadap adik tirinya.
17. Di dalam diam-diam, Azlan dan Nana telah melangsungkan perkahwinan mereka.
18. Ayah dan ibu sedang sibuk menyapu sampah di luar rumah, tetapi abang hanya duduk bermain mainan komputer.
19. Kakak memerah kain yang dibilasnya itu setelah menyidai kain tersebut di ampaian.
20. Pak Cik Uda turun angin apabila melihat pagar kebunnya roboh dirempuh oleh kerbau Pak Mail.
21. Masalah yang berbangkit itu akhirnya selesai setelah pengarah memberikan penjelasan yang panjang luas.
22. Jika dipandang seimbas pergi, pemuda itu mirip abang Atira.
23. Mereka kelihatan tercungap-cungap ketika menaiki ke tangga Batu Caves itu.
24. Masalah merokok di dalam kalangan pelajar perlu ditangani dengan segera.
25. “Apakah kamu pasti bahawa Farid telah mengambil buku saya itu?” tanya Aleeya kepada rakannya.
26. Dayang-dayang itu sedang memetik bunga di taman rumah.
27. Penulis esei yang baik biasanya akan memetik satu atau dua kata-kata hikmat untuk menjadikan penulisan mereka lebih menarik.
28. Penyanyi ghazal itu sedang belajar memetik jari untuk persembahan telah datang.
29. Warna rambut Azli kelihatan perang-perang setelah di mewarnakannya di salun.

30. Walaupun perang Iran dengan tentera bersekutu telah tamat, tetapi rakyat negara itu masih menderita.

[30 markah]


Jika anda berminat untuk mendapatkan jawapannya, sila e-mel saya pada alamat cikgutancl@hotmail.com

11 February 2015

Latihan Kesalahan Ejan dan Imbuhan

Baca petikan di bawah dengan teliti, kemudian betulkan 10 kesalahan ejaan dan 10 kesalahan imbuhan dalam petikan di bawah. Anda tidak perlu menyalin petikan di bawah ini,

Dalam pengertian biasa, darurat ialah keadaan luarbiasa yang membenarkan hal yang melarang dalam keadaan biasa atau normal. Dari sisi undang-undang, termasuk juga dari sisi hukum islam, itulah juga konsep dan mengerti darurat

Dari segi prinsip, kuasa atau harus yang berpunca daripada darurat adalah bertentangan dengan intisari dan tuntutan perlembagaan. Hal ini dikatakan demikian kerana perlembagaan menekankan dan menuntut kuasa yang berhad, manakala darurat mengijinkan kuasa yang tidak terbatas. Hal ini termasoklah bergantung perlembagaan itu sendiri.

Pertentangan itu dengan sendirinya menekankan bahawa darurat merupakan sesuatu yang tersifat sementara, iaitu berfungsi menangani keadaan yang keritikal dan tidak terkawal oleh undang-undang biasa. Tegasnya, perlembagaan membenarkan kuasa darurat atas alasan untuk menyelamatkan demokerasi dan bukan berbaliknya


Kuasa darurat terkandung bawah Perlembagaan Persekutuan, khususnya Perkara 150. Di bawah peruntukan ini, kuasa diisytiharkan darurat diletakkan di tangan Yang Dipertuan Agong. Sama ada kuasa ini boleh digunakan melalui budi-bicara baginda sendiri atau atas nasihat kerajaan, merupakan sesuatu yang tertarik untuk dibincangkan. Meski pun begitu, dalam keadaan biasa kuasa darurat itu difahami dalam konteks baginda bertindak atas nasihat beraja.


NO
KESALAHAN EJAAN
KESALAHAN IMBUHAN
1
luarbiasa àluar biasa

melarang àdilarang
2
islam àIslam

mengerti àpengertian
3
intisari àinti sari

harus àkeharusan
4
mengijinkan àmengizinkan

berhad àterhad
5
termasoklah àtermasuklah

bergantung àmenggantung
6
keritikal àkritikal

tersifat àbersifat
7
demokerasi àdemokrasi

berbaliknya àsebaliknya
8
Dipertuan àdi-Pertuan

diisytiharkan àmengisytiharkan
9
budi-bicara àbudi bicara

tertarik àmenarik
10
Meski pun àMeskipun

beraja àkerajaan
Jika anda berminat untuk mendapatkan jawapannya, hantarkan e-mel kepada saya (cikgutancl@hotmail.com)